ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04248-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ
2 04249-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก
3 04250-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี
4 04253-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม
5 04254-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า
6 04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม
7 04256-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
8 04257-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ
9 04258-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี
10 04259-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง
11 04260-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
12 04261-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ
13 04262-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน
14 04263-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่
15 04264-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง
16 04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง
17 04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 1 0 0.00 0 0 0.00 0
18 04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด
19 04270-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม
20 04271-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม
21 04272-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น
24 14775-ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 0 0 0 0 0
25 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)
26 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
27 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
28 23891-ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
29 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น
30 77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 0 0 0 0 0
31 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
32 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 0 0.00 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04248-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 0 0 0 0 0
2 04249-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก
3 04250-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี
4 04253-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม
5 04254-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 0 0 0 0 0
6 04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม
7 04256-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
8 04257-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ
9 04258-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี
10 04259-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง 0 0 0 0 0
11 04260-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
12 04261-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ
13 04262-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน
14 04263-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
15 04264-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง
16 04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง
17 04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา
18 04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด
19 04270-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม
20 04271-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม
21 04272-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น
24 14775-ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)
25 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)
26 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
27 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
28 23891-ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
29 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น
30 77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
31 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
32 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 3 0 0.00 0 3 100.00 2 66.67