ระบบกำลังประมวลผล...


รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565
ตัวเลขนี้นับเฉพาะที่ระบุจำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC และได้มีการบันทึกการประเมินเคสก่อนจำหน่าย ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
11 11004-โรงพยาบาลพล
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
17 11010-โรงพยาบาลชนบท
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
29 ทั้งจังหวัด-ขอนแก่น 2 2 100.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00

รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
ตัวเลขนี้นับเฉพาะที่ระบุจำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC และได้มีบันทึกการประเมินเคสก่อนจำหน่าย ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 3 0 0.00 0 3 100.00 1 33.33
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 2 2 100.00 1 50.00 0 0.00 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 0 0.00 0 0 0.00 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 3 0 0.00 0 3 100.00 0 0.00
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
29 ทั้งจังหวัด-ขอนแก่น 20 7 35.00 1 14.29 11 55.00 1 9.09


รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565
ตัวเลขนี้นับเฉพาะStroke Case ที่ระบุว่าได้จำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC คือได้ทีการประเมินเคสก่อนจำหน่าย BI <=75 หรือ <=15 ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
ตัวเลขนี้นับเฉพาะStroke Case ที่ระบุว่าได้จำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC คือได้ทีการประเมินเคสก่อนจำหน่าย BI <=75 หรือ <=15 ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 115 82 71.30 14 9 13 17 5 13 14 7 8 8 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 16 7 43.75 0 0 4 3 3 1 2 0 2 1 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 11 9 81.82 1 3 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 21 21 100.00 4 2 3 3 1 1 2 3 2 0 0 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 32 22 68.75 3 0 3 5 2 2 7 3 2 4 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 17 15 88.24 1 2 1 2 1 4 2 1 2 1 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 43 37 86.05 8 9 10 2 2 3 5 1 0 2 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 8 8 100.00 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 40 31 77.50 3 1 7 13 2 2 2 7 1 2 0 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 1 100.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 21 11 52.38 0 2 2 6 5 0 3 0 1 1 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 21 16 76.19 2 2 2 6 2 0 2 1 4 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 12 8 66.67 1 0 1 2 2 1 0 1 2 2 0 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 19 13 68.42 1 2 2 2 3 2 4 2 0 0 0 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 27 23 85.19 3 3 3 4 1 1 6 3 1 1 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 12 66.67 3 2 1 3 2 0 4 0 0 2 0 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 10 4 40.00 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 6 6 100.00 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 2 1 50.00 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 19 14 73.68 5 1 3 4 1 0 0 3 1 0 0 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 24 16 66.67 3 3 1 2 3 5 1 1 2 2 0 0
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 3 75.00 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 5 4 80.00 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 6 6 100.00 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 5 3 60.00 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10 7 70.00 1 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 5 4 80.00 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 518 384 74.13 58 49 63 84 43 47 60 39 32 27 0 0

รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563
ตัวเลขนี้นับเฉพาะStroke Case ที่ระบุว่าได้จำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC คือได้ทีการประเมินเคสก่อนจำหน่าย BI <=75 หรือ <=15 ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 150 116 77.33 15 14 4 10 17 7 8 12 10 15 17 16
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 24 14 58.33 2 2 4 1 1 1 1 2 3 3 2 1
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 11 11 100.00 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 1 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 25 24 96.00 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 49 48 97.96 3 7 9 6 1 3 2 4 1 7 2 3
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 27 24 88.89 2 2 4 1 2 1 4 2 3 1 2 2
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 65 56 86.15 5 9 7 2 5 6 3 5 5 7 4 6
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 20 18 90.00 2 2 1 3 2 2 0 3 1 1 2 1
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 39 37 94.87 7 2 3 5 2 4 1 2 1 3 4 5
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 8 8 100.00 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
11 11004-โรงพยาบาลพล 23 7 30.43 3 1 2 1 2 0 2 0 2 1 5 4
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10 1 10.00 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 3 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 11 5 45.45 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 17 6 35.29 2 1 0 2 2 0 0 4 0 1 2 2
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 20 17 85.00 1 1 4 2 1 2 3 0 4 0 2 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 23 17 73.91 1 1 4 3 0 1 1 1 2 3 4 2
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 10 3 30.00 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 16 7 43.75 3 3 1 1 1 0 0 2 1 3 0 1
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 6 3 50.00 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 21 12 57.14 2 0 1 3 2 1 0 1 2 3 3 3
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15 12 80.00 1 2 1 3 0 3 2 0 2 0 0 1
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 15 100.00 0 4 1 1 1 0 0 0 3 1 3 1
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 5 5 100.00 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 3 2 66.67 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 3 1 33.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 5 4 80.00 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 8 8 100.00 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 629 481 76.47 60 60 57 56 47 33 34 47 50 59 64 51
  @Views :
ประยุกต์ปรับใช้งานโดย @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น