ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 53-43  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2020-10 2 53 43 81 พึงพอใจ
2 2044-1871  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-01 77 2044 1871 92 พึงพอใจ
3 3519-3137  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-02 111 3519 3137 89 พึงพอใจ
4 96-80  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-03 4 96 80 83 พึงพอใจ
5 43-36  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-04 2 43 36 84 พึงพอใจ
6 1684-1617  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-05 44 1684 1617 96 พึงพอใจ
7 4565-4222  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-06 140 4565 4222 92 พึงพอใจ
8 691-623  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-07 30 691 623 90 พึงพอใจ
9 89-83  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-08 5 89 83 93 พึงพอใจ
10 68-60  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2021-09 2 68 60 88 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1051-957  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2019-10 30 1051 957 91 พึงพอใจ
2 212-186  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2019-11 11 212 186 88 พึงพอใจ
3 110-100  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2019-12 5 110 100 91 พึงพอใจ
4 109-102  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2020-01 3 109 102 94 พึงพอใจ
5 125-111  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2020-02 4 125 111 89 พึงพอใจ
6 2712-2496  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2020-06 88 2712 2496 92 พึงพอใจ
7 519-475  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2020-07 14 519 475 92 พึงพอใจ
8 180-160  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2020-08 7 180 160 89 พึงพอใจ
9 124-113  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2020-09 5 124 113 91 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 6101-5705  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2019-06 214 6101 5705 94 พึงพอใจ
2 66-64  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2019-07 2 66 64 97 พึงพอใจ
3 134-120  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2019-08 8 134 120 90 พึงพอใจ
4 443-399  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
2019-09 14 443 399 90 พึงพอใจ