ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1825-1715  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2021-02 66 1825 1715 94 พึงพอใจ
2 6541-6243  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2021-03 235 6541 6243 95 พึงพอใจ
3 449-421  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2021-04 20 449 421 94 พึงพอใจ
4 36-35  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2021-05 1 36 35 97 พึงพอใจ
5 156-145  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2021-09 7 156 145 93 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 3777-3547  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2020-01 90 3777 3547 94 พึงพอใจ
2 1256-1192  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2020-02 30 1256 1192 95 พึงพอใจ
3 567-518  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2020-03 15 567 518 91 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-41  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2019-06 1 42 41 98 พึงพอใจ
2 122-97  14132-โรงพยาบาลซำสูง
2019-07 3 122 97 80 พึงพอใจ