ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 21743-19366  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-10 651 21743 19366 89 พึงพอใจ
2 15333-13604  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-11 452 15333 13604 89 พึงพอใจ
3 15400-13526  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-12 435 15400 13526 88 พึงพอใจ
4 15767-13952  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2021-01 455 15767 13952 88 พึงพอใจ
5 7772-7376  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2021-06 277 7772 7376 95 พึงพอใจ
6 245-234  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2021-07 10 245 234 96 พึงพอใจ
7 38-37  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2021-08 1 38 37 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 14712-13349  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-10 438 14712 13349 91 พึงพอใจ
2 12918-11819  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-11 389 12918 11819 91 พึงพอใจ
3 8086-7455  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-12 237 8086 7455 92 พึงพอใจ
4 13622-12419  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-01 424 13622 12419 91 พึงพอใจ
5 11643-10588  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-02 367 11643 10588 91 พึงพอใจ
6 11747-10956  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-03 402 11747 10956 93 พึงพอใจ
7 3062-2905  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-04 135 3062 2905 95 พึงพอใจ
8 12956-12059  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-05 453 12956 12059 93 พึงพอใจ
9 17792-16587  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-06 645 17792 16587 93 พึงพอใจ
10 11942-11237  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-07 447 11942 11237 94 พึงพอใจ
11 15381-14333  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-08 565 15381 14333 93 พึงพอใจ
12 22074-19793  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2020-09 674 22074 19793 90 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 126-82  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-05 3 126 82 65 พึงพอใจ
2 11912-10390  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-06 367 11912 10390 87 พึงพอใจ
3 13665-12380  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-07 405 13665 12380 91 พึงพอใจ
4 12274-11138  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-08 372 12274 11138 91 พึงพอใจ
5 13811-12701  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2019-09 409 13811 12701 92 พึงพอใจ