ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1626-1544  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-10 74 1626 1544 95 พึงพอใจ
2 912-840  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-11 41 912 840 92 พึงพอใจ
3 11789-10595  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-12 526 11789 10595 90 พึงพอใจ
4 984-904  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-01 25 984 904 92 พึงพอใจ
5 3463-3114  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-02 151 3463 3114 90 พึงพอใจ
6 4012-3795  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-03 122 4012 3795 95 พึงพอใจ
7 1632-1540  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-04 77 1632 1540 94 พึงพอใจ
8 235-218  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-05 13 235 218 93 พึงพอใจ
9 2504-2366  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-06 95 2504 2366 94 พึงพอใจ
10 39-33  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-08 1 39 33 85 พึงพอใจ
11 15-14  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2021-09 1 15 14 93 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 2937-2801  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2019-10 131 2937 2801 95 พึงพอใจ
2 2319-2206  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2019-11 106 2319 2206 95 พึงพอใจ
3 1854-1765  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2019-12 84 1854 1765 95 พึงพอใจ
4 2917-2780  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-01 133 2917 2780 95 พึงพอใจ
5 2570-2449  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-02 117 2570 2449 95 พึงพอใจ
6 3932-3737  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-03 174 3932 3737 95 พึงพอใจ
7 2321-2208  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-04 106 2321 2208 95 พึงพอใจ
8 3037-2897  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-05 138 3037 2897 95 พึงพอใจ
9 5583-5320  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-06 243 5583 5320 95 พึงพอใจ
10 2834-2695  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-07 129 2834 2695 95 พึงพอใจ
11 4933-4690  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-08 225 4933 4690 95 พึงพอใจ
12 4314-4071  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2020-09 188 4314 4071 94 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 15772-14797  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2019-06 595 15772 14797 94 พึงพอใจ
2 2270-1901  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2019-07 101 2270 1901 84 พึงพอใจ
3 5059-4370  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2019-08 227 5059 4370 86 พึงพอใจ
4 6805-6247  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2019-09 308 6805 6247 92 พึงพอใจ