ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 3595-3433  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-10 121 3595 3433 95 พึงพอใจ
2 5069-4711  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-11 143 5069 4711 93 พึงพอใจ
3 6161-5759  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-12 177 6161 5759 93 พึงพอใจ
4 6248-5699  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-01 182 6248 5699 91 พึงพอใจ
5 7877-7270  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-02 233 7877 7270 92 พึงพอใจ
6 6645-6126  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-03 195 6645 6126 92 พึงพอใจ
7 6757-6505  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-04 192 6757 6505 96 พึงพอใจ
8 7024-6761  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-05 197 7024 6761 96 พึงพอใจ
9 11330-10792  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-06 363 11330 10792 95 พึงพอใจ
10 11710-11187  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-07 473 11710 11187 96 พึงพอใจ
11 3792-3586  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-08 138 3792 3586 95 พึงพอใจ
12 6499-6238  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2021-09 198 6499 6238 96 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 5461-5059  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2019-10 140 5461 5059 93 พึงพอใจ
2 3804-3594  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2019-11 102 3804 3594 94 พึงพอใจ
3 5966-5605  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2019-12 145 5966 5605 94 พึงพอใจ
4 4351-3999  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-01 133 4351 3999 92 พึงพอใจ
5 9063-8528  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-02 296 9063 8528 94 พึงพอใจ
6 16567-15498  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-03 578 16567 15498 94 พึงพอใจ
7 6991-6646  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-04 183 6991 6646 95 พึงพอใจ
8 7416-7036  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-05 197 7416 7036 95 พึงพอใจ
9 3278-3096  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-06 92 3278 3096 94 พึงพอใจ
10 3906-3636  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-07 107 3906 3636 93 พึงพอใจ
11 4319-3985  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-08 121 4319 3985 92 พึงพอใจ
12 4901-4607  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2020-09 138 4901 4607 94 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 29539-26539  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2019-06 890 29539 26539 90 พึงพอใจ
2 9042-8161  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2019-07 238 9042 8161 90 พึงพอใจ
3 2471-2272  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2019-08 68 2471 2272 92 พึงพอใจ
4 15839-14515  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2019-09 396 15839 14515 92 พึงพอใจ