ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 15482-13868  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2020-10 400 15482 13868 90 พึงพอใจ
2 15586-14321  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2020-11 553 15586 14321 92 พึงพอใจ
3 10070-9375  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2020-12 357 10070 9375 93 พึงพอใจ
4 8851-8238  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-01 325 8851 8238 93 พึงพอใจ
5 4260-3901  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-02 175 4260 3901 92 พึงพอใจ
6 30128-28499  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-03 1229 30128 28499 95 พึงพอใจ
7 20939-19366  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-04 848 20939 19366 92 พึงพอใจ
8 11766-10770  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-05 468 11766 10770 92 พึงพอใจ
9 25672-24504  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-06 995 25672 24504 95 พึงพอใจ
10 4699-4424  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-07 191 4699 4424 94 พึงพอใจ
11 2991-2801  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-08 121 2991 2801 94 พึงพอใจ
12 3744-3465  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2021-09 155 3744 3465 93 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 -  -
nan ไม่พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-41  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2019-06 1 42 41 98 พึงพอใจ
2 42-36  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2019-07 1 42 36 86 พึงพอใจ
3 72-69  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
2019-08 2 72 69 96 พึงพอใจ