ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 5838-5235  11004-โรงพยาบาลพล
2020-10 145 5838 5235 90 พึงพอใจ
2 6639-5953  11004-โรงพยาบาลพล
2020-11 166 6639 5953 90 พึงพอใจ
3 8094-7356  11004-โรงพยาบาลพล
2020-12 206 8094 7356 91 พึงพอใจ
4 7294-6552  11004-โรงพยาบาลพล
2021-01 184 7294 6552 90 พึงพอใจ
5 13932-12698  11004-โรงพยาบาลพล
2021-02 389 13932 12698 91 พึงพอใจ
6 16486-14361  11004-โรงพยาบาลพล
2021-03 441 16486 14361 87 พึงพอใจ
7 11375-9952  11004-โรงพยาบาลพล
2021-04 287 11375 9952 87 พึงพอใจ
8 11756-10259  11004-โรงพยาบาลพล
2021-05 286 11756 10259 87 พึงพอใจ
9 55264-52684  11004-โรงพยาบาลพล
2021-06 1747 55264 52684 95 พึงพอใจ
10 30944-29337  11004-โรงพยาบาลพล
2021-07 916 30944 29337 95 พึงพอใจ
11 8864-8265  11004-โรงพยาบาลพล
2021-08 244 8864 8265 93 พึงพอใจ
12 7200-6725  11004-โรงพยาบาลพล
2021-09 188 7200 6725 93 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 10307-9114  11004-โรงพยาบาลพล
2019-10 262 10307 9114 88 พึงพอใจ
2 16983-15413  11004-โรงพยาบาลพล
2019-11 428 16983 15413 91 พึงพอใจ
3 13461-12417  11004-โรงพยาบาลพล
2019-12 346 13461 12417 92 พึงพอใจ
4 12718-11674  11004-โรงพยาบาลพล
2020-01 318 12718 11674 92 พึงพอใจ
5 5647-5271  11004-โรงพยาบาลพล
2020-02 135 5647 5271 93 พึงพอใจ
6 1251-1106  11004-โรงพยาบาลพล
2020-03 39 1251 1106 88 พึงพอใจ
7 4470-4051  11004-โรงพยาบาลพล
2020-07 120 4470 4051 91 พึงพอใจ
8 14395-13168  11004-โรงพยาบาลพล
2020-08 356 14395 13168 91 พึงพอใจ
9 13272-11863  11004-โรงพยาบาลพล
2020-09 334 13272 11863 89 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 22542-20771  11004-โรงพยาบาลพล
2019-06 721 22542 20771 92 พึงพอใจ
2 13783-12470  11004-โรงพยาบาลพล
2019-07 372 13783 12470 90 พึงพอใจ
3 12185-10948  11004-โรงพยาบาลพล
2019-08 305 12185 10948 90 พึงพอใจ
4 9736-8772  11004-โรงพยาบาลพล
2019-09 254 9736 8772 90 พึงพอใจ