ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1240-1103  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2020-10 30 1240 1103 89 พึงพอใจ
2 28-27  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2021-01 1 28 27 96 พึงพอใจ
3 42-41  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2021-02 1 42 41 98 พึงพอใจ
4 159-151  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2021-03 6 159 151 95 พึงพอใจ
5 743-695  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2021-04 24 743 695 94 พึงพอใจ
6 31482-28972  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2021-06 1005 31482 28972 92 พึงพอใจ
7 20674-19778  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2021-07 638 20674 19778 96 พึงพอใจ
8 6372-6175  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2021-08 171 6372 6175 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 317-283  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2019-11 12 317 283 89 พึงพอใจ
2 166-146  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2019-12 8 166 146 88 พึงพอใจ
3 64-54  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2020-02 3 64 54 84 พึงพอใจ
4 60-58  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2020-06 2 60 58 97 พึงพอใจ
5 4013-3877  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2020-07 100 4013 3877 97 พึงพอใจ
6 7735-7499  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2020-08 186 7735 7499 97 พึงพอใจ
7 8708-8480  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2020-09 208 8708 8480 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 40-38  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2019-05 1 40 38 95 พึงพอใจ
2 1884-1736  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2019-06 63 1884 1736 92 พึงพอใจ
3 1856-1753  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2019-07 66 1856 1753 94 พึงพอใจ
4 837-792  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2019-08 22 837 792 95 พึงพอใจ
5 1655-1600  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
2019-09 49 1655 1600 97 พึงพอใจ