ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 5496-4986  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2020-10 155 5496 4986 91 พึงพอใจ
2 5055-4491  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2020-11 143 5055 4491 89 พึงพอใจ
3 2620-2423  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2020-12 79 2620 2423 92 พึงพอใจ
4 381-346  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-01 10 381 346 91 พึงพอใจ
5 4696-4131  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-02 133 4696 4131 88 พึงพอใจ
6 5892-5185  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-03 154 5892 5185 88 พึงพอใจ
7 2493-2243  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-04 70 2493 2243 90 พึงพอใจ
8 4964-4532  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-05 130 4964 4532 91 พึงพอใจ
9 73357-69897  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-06 2476 73357 69897 95 พึงพอใจ
10 6539-5965  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-07 184 6539 5965 91 พึงพอใจ
11 5907-5357  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-08 158 5907 5357 91 พึงพอใจ
12 5983-5548  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2021-09 158 5983 5548 93 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 57156-53858  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2020-06 2071 57156 53858 94 พึงพอใจ
2 35241-32856  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2020-07 1504 35241 32856 93 พึงพอใจ
3 28035-25829  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2020-08 1089 28035 25829 92 พึงพอใจ
4 847-769  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2020-09 25 847 769 91 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-35  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
2019-06 1 42 35 83 พึงพอใจ