ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 22-21  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2021-03 1 22 21 95 พึงพอใจ
2 24-23  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2021-05 1 24 23 96 พึงพอใจ
3 28778-27089  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2021-06 1167 28778 27089 94 พึงพอใจ
4 4377-3981  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2021-07 200 4377 3981 91 พึงพอใจ
5 4203-3978  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2021-08 193 4203 3978 95 พึงพอใจ
6 3187-3039  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2021-09 145 3187 3039 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 3291-2981  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-10 153 3291 2981 91 พึงพอใจ
2 2354-2134  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-11 109 2354 2134 91 พึงพอใจ
3 2034-1832  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-12 94 2034 1832 90 พึงพอใจ
4 2105-1884  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2020-01 97 2105 1884 90 พึงพอใจ
5 2322-2143  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2020-02 104 2322 2143 92 พึงพอใจ
6 324-299  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2020-03 13 324 299 92 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-17  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-05 1 42 17 40 ไม่พึงพอใจ
2 3587-3168  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-06 96 3587 3168 88 พึงพอใจ
3 9841-9161  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-07 333 9841 9161 93 พึงพอใจ
4 5085-4738  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-08 213 5085 4738 93 พึงพอใจ
5 3462-3133  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
2019-09 162 3462 3133 90 พึงพอใจ