ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 307-272  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2020-11 8 307 272 89 พึงพอใจ
2 84-80  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2021-01 2 84 80 95 พึงพอใจ
3 406-384  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2021-02 10 406 384 95 พึงพอใจ
4 826-772  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2021-07 38 826 772 93 พึงพอใจ
5 267-252  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2021-08 13 267 252 94 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 2369-2186  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2020-01 96 2369 2186 92 พึงพอใจ
2 175-168  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2020-02 7 175 168 96 พึงพอใจ
3 379-354  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2020-03 18 379 354 93 พึงพอใจ
4 160-152  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2020-05 7 160 152 95 พึงพอใจ
5 1679-1546  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2020-06 62 1679 1546 92 พึงพอใจ
6 1810-1700  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2020-07 69 1810 1700 94 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-37  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2019-05 1 42 37 88 พึงพอใจ
2 2446-2206  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2019-06 81 2446 2206 90 พึงพอใจ
3 1523-1402  10996-โรงพยาบาลพระยืน
2019-07 64 1523 1402 92 พึงพอใจ