ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 6720-6090  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
215 6720 6090 91 พึงพอใจ
2 15748-14362  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
630 15748 14362 91 พึงพอใจ
3 1890-1760  10996-โรงพยาบาลพระยืน
71 1890 1760 93 พึงพอใจ
4 39824-37399  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
1672 39824 37399 94 พึงพอใจ
5 126645-119665  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
4623 126645 119665 94 พึงพอใจ
6 122228-114048  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
3819 122228 114048 93 พึงพอใจ
7 90904-85160  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
3438 90904 85160 94 พึงพอใจ
8 10255-9808  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
308 10255 9808 96 พึงพอใจ
9 60740-56942  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
1876 60740 56942 94 พึงพอใจ
10 19525-18280  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
745 19525 18280 94 พึงพอใจ
11 182143-167941  11004-โรงพยาบาลพล
5158 182143 167941 92 พึงพอใจ
12 133515-128594  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
3695 133515 128594 96 พึงพอใจ
13 135538-130480  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
4292 135538 130480 96 พึงพอใจ
14 152726-142240  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
5757 152726 142240 93 พึงพอใจ
15 7954-7593  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
210 7954 7593 95 พึงพอใจ
16 82175-77558  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2593 82175 77558 94 พึงพอใจ
17 167421-157005  11010-โรงพยาบาลชนบท
4365 167421 157005 94 พึงพอใจ
18 51526-47640  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
1805 51526 47640 92 พึงพอใจ
19 38784-35600  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
1350 38784 35600 92 พึงพอใจ
20 27211-24963  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
1126 27211 24963 92 พึงพอใจ
21 76298-68095  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2281 76298 68095 89 พึงพอใจ
22 9007-8559  14132-โรงพยาบาลซำสูง
329 9007 8559 95 พึงพอใจ
23 3992-3661  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
148 3992 3661 92 พึงพอใจ
24 16927-15359  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
647 16927 15359 91 พึงพอใจ
25 12852-11772  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
417 12852 11772 92 พึงพอใจ
26 28558-25442  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
870 28558 25442 89 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 16151-14520  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
514 16151 14520 90 พึงพอใจ
2 1488-1379  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
56 1488 1379 93 พึงพอใจ
3 6572-6106  10996-โรงพยาบาลพระยืน
259 6572 6106 93 พึงพอใจ
4 12430-11273  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
570 12430 11273 91 พึงพอใจ
5 85877-81793  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2509 85877 81793 95 พึงพอใจ
6 121279-113312  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
4689 121279 113312 93 พึงพอใจ
7 82263-77043  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
3187 82263 77043 94 พึงพอใจ
8 8679-8448  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
217 8679 8448 97 พึงพอใจ
9 21063-20397  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
519 21063 20397 97 พึงพอใจ
10 3244-3088  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
145 3244 3088 95 พึงพอใจ
11 92504-84077  11004-โรงพยาบาลพล
2338 92504 84077 91 พึงพอใจ
12 123571-116875  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
3964 123571 116875 95 พึงพอใจ
13 143177-133087  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
4387 143177 133087 93 พึงพอใจ
14 34456-33234  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
927 34456 33234 96 พึงพอใจ
15 76023-71289  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2232 76023 71289 94 พึงพอใจ
16 120176-115633  11010-โรงพยาบาลชนบท
3545 120176 115633 96 พึงพอใจ
17 57825-54594  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2245 57825 54594 94 พึงพอใจ
18 19433-18435  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
793 19433 18435 95 พึงพอใจ
19 39551-37619  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
1774 39551 37619 95 พึงพอใจ
20 155935-143500  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
5176 155935 143500 92 พึงพอใจ
21 5600-5257  14132-โรงพยาบาลซำสูง
135 5600 5257 94 พึงพอใจ
22 310-272  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
11 310 272 88 พึงพอใจ
23 51425-45762  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
1746 51425 45762 89 พึงพอใจ
24 5142-4700  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
167 5142 4700 91 พึงพอใจ
25 8091-7123  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
209 8091 7123 88 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 165-112  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
4 165 112 68 พึงพอใจ
2 2238-2047  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
66 2238 2047 91 พึงพอใจ
3 4011-3645  10996-โรงพยาบาลพระยืน
146 4011 3645 91 พึงพอใจ
4 22017-20217  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
805 22017 20217 92 พึงพอใจ
5 108-91  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
3 108 91 84 พึงพอใจ
6 42-35  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
1 42 35 83 พึงพอใจ
7 2720-2438  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
75 2720 2438 90 พึงพอใจ
8 15605-14843  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
399 15605 14843 95 พึงพอใจ
9 6272-5919  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
201 6272 5919 94 พึงพอใจ
10 8660-8091  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
337 8660 8091 93 พึงพอใจ
11 58246-52961  11004-โรงพยาบาลพล
1652 58246 52961 91 พึงพอใจ
12 43488-41592  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
1372 43488 41592 96 พึงพอใจ
13 30809-28244  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
909 30809 28244 92 พึงพอใจ
14 156-146  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
4 156 146 94 พึงพอใจ
15 118130-111082  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
3791 118130 111082 94 พึงพอใจ
16 56891-51487  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
1592 56891 51487 91 พึงพอใจ
17 33822-32058  11010-โรงพยาบาลชนบท
992 33822 32058 95 พึงพอใจ
18 5078-4719  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
186 5078 4719 93 พึงพอใจ
19 42-41  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
1 42 41 98 พึงพอใจ
20 29906-27315  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
1231 29906 27315 91 พึงพอใจ
21 51788-46691  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1556 51788 46691 90 พึงพอใจ
22 164-138  14132-โรงพยาบาลซำสูง
4 164 138 84 พึงพอใจ
23 5429-4998  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
243 5429 4998 92 พึงพอใจ
24 19286-17346  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
634 19286 17346 90 พึงพอใจ
25 6744-6288  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
238 6744 6288 93 พึงพอใจ
26 66-51  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2 66 51 77 พึงพอใจ