ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2565

# เครือข่ายบริการ CHART จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1053-1005  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
48 1053 1005 95 พึงพอใจ
2 319-303  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
13 319 303 95 พึงพอใจ
3 2764-2533  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
71 2764 2533 92 พึงพอใจ
4 1062-1022  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
37 1062 1022 96 พึงพอใจ
5 534-521  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
13 534 521 98 พึงพอใจ
6 1688-1592  11004-โรงพยาบาลพล
45 1688 1592 94 พึงพอใจ
7 6142-5986  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
147 6142 5986 97 พึงพอใจ
8 3844-3718  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
125 3844 3718 97 พึงพอใจ
9 401-383  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
16 401 383 96 พึงพอใจ
10 1410-1333  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
43 1410 1333 95 พึงพอใจ
11 4420-4313  11010-โรงพยาบาลชนบท
113 4420 4313 98 พึงพอใจ
12 24-23  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
1 24 23 96 พึงพอใจ
13 85-78  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
5 85 78 92 พึงพอใจ
14 829-799  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
30 829 799 96 พึงพอใจ
15 132-127  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
5 132 127 96 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 6720-6090  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
215 6720 6090 91 พึงพอใจ
2 15748-14362  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
630 15748 14362 91 พึงพอใจ
3 1890-1760  10996-โรงพยาบาลพระยืน
71 1890 1760 93 พึงพอใจ
4 40591-38131  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
1707 40591 38131 94 พึงพอใจ
5 126645-119665  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
4623 126645 119665 94 พึงพอใจ
6 123383-115104  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
3850 123383 115104 93 พึงพอใจ
7 93517-87672  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
3530 93517 87672 94 พึงพอใจ
8 10255-9808  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
308 10255 9808 96 พึงพอใจ
9 60740-56942  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
1876 60740 56942 94 พึงพอใจ
10 20185-18910  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
775 20185 18910 94 พึงพอใจ
11 183686-169377  11004-โรงพยาบาลพล
5199 183686 169377 92 พึงพอใจ
12 133515-128594  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
3695 133515 128594 96 พึงพอใจ
13 136205-131123  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
4315 136205 131123 96 พึงพอใจ
14 154188-143532  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
5817 154188 143532 93 พึงพอใจ
15 7954-7593  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
210 7954 7593 95 พึงพอใจ
16 82707-78067  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2612 82707 78067 94 พึงพอใจ
17 168911-158456  11010-โรงพยาบาลชนบท
4405 168911 158456 94 พึงพอใจ
18 51582-47692  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
1807 51582 47692 92 พึงพอใจ
19 38842-35655  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
1352 38842 35655 92 พึงพอใจ
20 27211-24963  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
1126 27211 24963 92 พึงพอใจ
21 76298-68095  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2281 76298 68095 89 พึงพอใจ
22 9007-8559  14132-โรงพยาบาลซำสูง
329 9007 8559 95 พึงพอใจ
23 3992-3661  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
148 3992 3661 92 พึงพอใจ
24 16927-15359  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
647 16927 15359 91 พึงพอใจ
25 12852-11772  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
417 12852 11772 92 พึงพอใจ
26 28558-25442  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
870 28558 25442 89 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 16151-14520  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
514 16151 14520 90 พึงพอใจ
2 1488-1379  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
56 1488 1379 93 พึงพอใจ
3 6572-6106  10996-โรงพยาบาลพระยืน
259 6572 6106 93 พึงพอใจ
4 12430-11273  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
570 12430 11273 91 พึงพอใจ
5 85877-81793  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2509 85877 81793 95 พึงพอใจ
6 121279-113312  10999-โรงพยาบาลสีชมพู
4689 121279 113312 93 พึงพอใจ
7 82263-77043  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
3187 82263 77043 94 พึงพอใจ
8 8679-8448  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
217 8679 8448 97 พึงพอใจ
9 21063-20397  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
519 21063 20397 97 พึงพอใจ
10 3244-3088  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
145 3244 3088 95 พึงพอใจ
11 92504-84077  11004-โรงพยาบาลพล
2338 92504 84077 91 พึงพอใจ
12 123571-116875  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
3964 123571 116875 95 พึงพอใจ
13 143177-133087  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
4387 143177 133087 93 พึงพอใจ
14 34456-33234  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
927 34456 33234 96 พึงพอใจ
15 76023-71289  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
2232 76023 71289 94 พึงพอใจ
16 120176-115633  11010-โรงพยาบาลชนบท
3545 120176 115633 96 พึงพอใจ
17 57825-54594  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2245 57825 54594 94 พึงพอใจ
18 19433-18435  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
793 19433 18435 95 พึงพอใจ
19 39551-37619  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
1774 39551 37619 95 พึงพอใจ
20 155935-143500  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
5176 155935 143500 92 พึงพอใจ
21 5600-5257  14132-โรงพยาบาลซำสูง
135 5600 5257 94 พึงพอใจ
22 310-272  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
11 310 272 88 พึงพอใจ
23 51425-45762  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
1746 51425 45762 89 พึงพอใจ
24 5142-4700  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
167 5142 4700 91 พึงพอใจ
25 8091-7123  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
209 8091 7123 88 พึงพอใจ