ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง STROKE['I60', 'I63', 'I64']ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# เครือข่ายบริการ ความดันอย่างเดียวป่วยSTROKE เบาหวานอย่างเดียวป่วยSTROKE เบาหวานความดันป่วยSTROKE
1 1 HT 0 DM 0 DMHT  -  1 0 0
2 56 HT 4 DM 75 DMHT  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  56 4 75
3 10 HT 2 DM 2 DMHT  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  10 2 2
4 1 HT 1 DM 4 DMHT  10996-โรงพยาบาลพระยืน  1 1 4
5 17 HT 3 DM 14 DMHT  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  17 3 14
6 23 HT 3 DM 17 DMHT  10998-โรงพยาบาลชุมแพ  23 3 17
7 17 HT 2 DM 7 DMHT  10999-โรงพยาบาลสีชมพู  17 2 7
8 14 HT 6 DM 22 DMHT  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  14 6 22
9 6 HT 3 DM 9 DMHT  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  6 3 9
10 16 HT 3 DM 15 DMHT  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  16 3 15
11 0 HT 0 DM 4 DMHT  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  0 0 4
12 8 HT 2 DM 7 DMHT  11004-โรงพยาบาลพล  8 2 7
13 1 HT 1 DM 5 DMHT  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  1 1 5
14 8 HT 1 DM 15 DMHT  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  8 1 15
15 11 HT 4 DM 12 DMHT  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  11 4 12
16 4 HT 1 DM 9 DMHT  11008-โรงพยาบาลภูเวียง  4 1 9
17 17 HT 7 DM 13 DMHT  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  17 7 13
18 7 HT 1 DM 8 DMHT  11010-โรงพยาบาลชนบท  7 1 8
19 7 HT 1 DM 7 DMHT  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  7 1 7
20 7 HT 0 DM 4 DMHT  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  7 0 4
21 6 HT 0 DM 6 DMHT  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  6 0 6
22 4 HT 0 DM 6 DMHT  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  4 0 6
23 5 HT 1 DM 3 DMHT  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  5 1 3
24 3 HT 1 DM 2 DMHT  14132-โรงพยาบาลซำสูง  3 1 2
25 2 HT 1 DM 1 DMHT  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  2 1 1
26 2 HT 0 DM 1 DMHT  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  2 0 1
27 1 HT 0 DM 4 DMHT  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  1 0 4
28 8 HT 1 DM 6 DMHT  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  8 1 6
29 262 HT 49 DM 278 DMHT  Total-ALL  262 49 278