ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง STROKE['I60', 'I63', 'I64']ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# เครือข่ายบริการ ความดันอย่างเดียวป่วยSTROKE เบาหวานอย่างเดียวป่วยSTROKE เบาหวานความดันป่วยSTROKE
1 0 HT 0 DM 1 DMHT  -  0 0 1
2 225 HT 20 DM 233 DMHT  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  225 20 233
3 36 HT 6 DM 33 DMHT  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  36 6 33
4 19 HT 4 DM 26 DMHT  10996-โรงพยาบาลพระยืน  19 4 26
5 54 HT 7 DM 47 DMHT  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  54 7 47
6 54 HT 4 DM 59 DMHT  10998-โรงพยาบาลชุมแพ  54 4 59
7 35 HT 3 DM 53 DMHT  10999-โรงพยาบาลสีชมพู  35 3 53
8 89 HT 17 DM 89 DMHT  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  89 17 89
9 28 HT 4 DM 14 DMHT  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  28 4 14
10 62 HT 5 DM 83 DMHT  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  62 5 83
11 8 HT 3 DM 13 DMHT  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  8 3 13
12 69 HT 8 DM 59 DMHT  11004-โรงพยาบาลพล  69 8 59
13 6 HT 2 DM 22 DMHT  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  6 2 22
14 28 HT 5 DM 33 DMHT  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  28 5 33
15 44 HT 7 DM 35 DMHT  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  44 7 35
16 25 HT 2 DM 33 DMHT  11008-โรงพยาบาลภูเวียง  25 2 33
17 46 HT 7 DM 41 DMHT  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  46 7 41
18 31 HT 4 DM 31 DMHT  11010-โรงพยาบาลชนบท  31 4 31
19 42 HT 2 DM 19 DMHT  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  42 2 19
20 13 HT 3 DM 7 DMHT  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  13 3 7
21 21 HT 4 DM 36 DMHT  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  21 4 36
22 34 HT 3 DM 32 DMHT  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  34 3 32
23 12 HT 1 DM 11 DMHT  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  12 1 11
24 11 HT 2 DM 13 DMHT  14132-โรงพยาบาลซำสูง  11 2 13
25 9 HT 0 DM 9 DMHT  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  9 0 9
26 7 HT 0 DM 8 DMHT  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  7 0 8
27 24 HT 4 DM 20 DMHT  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  24 4 20
28 18 HT 4 DM 27 DMHT  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  18 4 27
29 1050 HT 131 DM 1087 DMHT  Total-ALL  1050 131 1087