ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง STROKE['I60', 'I63', 'I64']ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# เครือข่ายบริการ ความดันอย่างเดียวป่วยSTROKE เบาหวานอย่างเดียวป่วยSTROKE เบาหวานความดันป่วยSTROKE
1 111 HT 15 DM 155 DMHT  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  111 15 155
2 25 HT 1 DM 18 DMHT  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  25 1 18
3 11 HT 2 DM 14 DMHT  10996-โรงพยาบาลพระยืน  11 2 14
4 40 HT 8 DM 43 DMHT  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  40 8 43
5 51 HT 11 DM 56 DMHT  10998-โรงพยาบาลชุมแพ  51 11 56
6 33 HT 8 DM 31 DMHT  10999-โรงพยาบาลสีชมพู  33 8 31
7 61 HT 13 DM 59 DMHT  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  61 13 59
8 17 HT 4 DM 27 DMHT  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  17 4 27
9 64 HT 12 DM 83 DMHT  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  64 12 83
10 4 HT 1 DM 16 DMHT  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  4 1 16
11 44 HT 6 DM 33 DMHT  11004-โรงพยาบาลพล  44 6 33
12 9 HT 2 DM 17 DMHT  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  9 2 17
13 23 HT 3 DM 27 DMHT  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  23 3 27
14 25 HT 8 DM 23 DMHT  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  25 8 23
15 14 HT 2 DM 19 DMHT  11008-โรงพยาบาลภูเวียง  14 2 19
16 39 HT 11 DM 30 DMHT  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  39 11 30
17 16 HT 3 DM 19 DMHT  11010-โรงพยาบาลชนบท  16 3 19
18 25 HT 2 DM 17 DMHT  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  25 2 17
19 14 HT 1 DM 9 DMHT  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  14 1 9
20 14 HT 0 DM 16 DMHT  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  14 0 16
21 14 HT 2 DM 22 DMHT  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  14 2 22
22 9 HT 1 DM 4 DMHT  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  9 1 4
23 7 HT 5 DM 10 DMHT  14132-โรงพยาบาลซำสูง  7 5 10
24 8 HT 1 DM 8 DMHT  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  8 1 8
25 6 HT 1 DM 7 DMHT  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  6 1 7
26 9 HT 2 DM 17 DMHT  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  9 2 17
27 10 HT 1 DM 17 DMHT  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  10 1 17
28 703 HT 126 DM 797 DMHT  Total-ALL  703 126 797