ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

หน่วยกู้ชีพเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เครือข่ายอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

# ชื่อหน่วยEMS-หลังคาเรือนรับผิดชอบ เขตรับบริการรับผิดชอบ ตำบล อำเภอ พิกัดศูนย์EMS
1         กู้ชีพหนองกุงใหญ่   04346โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่  หนองกุงใหญ่ กระนวน 16.673431999999998,103.087411
2         กู้ชีพหนองกุงใหญ่   04347โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง  หนองกุงใหญ่ กระนวน 16.673431999999998,103.087411
3         กู้ชีพห้วยโจด   04348โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด  ห้วยโจด กระนวน 16.650995000000002,103.020723
4         กู้ชีพห้วยโจด   04349โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง  ห้วยโจด กระนวน 16.650995000000002,103.020723
5         กู้ชีพห้วยยาง   04350โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง กระนวน 16.849886999999999,103.077101
6         กู้ชีพห้วยยาง   04351โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์  ห้วยยาง กระนวน 16.849886999999999,103.077101
7         กู้ชีพบ้านฝาง   04352โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง กระนวน 16.780217,103.05113
8         กู้ชีพดูนสาด   04353โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด  ดูนสาด กระนวน 16.793507000000002,103.16704401756
9         กู้ชีพหนองโน   04354โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน  หนองโน กระนวน 16.704208000000001,103.03755700000001
10         กู้ชีพน้ำอ้อม   04355โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม  น้ำอ้อม กระนวน 16.680340000000001,103.131091
11         กู้ชีพหัวนาคำ   04356โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ  หัวนาคำ กระนวน 16.834309999999999,103.035253
12         กู้ชีพกระนวนจุดรับแจ้งเหตุ   11445โรงพยาบาลกระนวน  หนองโก กระนวน 16.700368000000001,103.083792
13         กู้ชีพบ้านฝาง   15007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง กระนวน 16.780217,103.05113
14         กู้ชีพกระนวนจุดรับแจ้งเหตุ   99857ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  หนองโก กระนวน 16.700368000000001,103.083792