ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันอายุ30-60 ปีที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง STROKE[RISK_SCORE >=20]ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# ปีงบประมาณ เครือข่ายบริการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1 2565 303 เป้า 149 ผล  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  303 149
2 2565 88 เป้า 28 ผล  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  88 28
3 2565 27 เป้า 1 ผล  10996-โรงพยาบาลพระยืน  27 1
4 2565 82 เป้า 31 ผล  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  82 31
5 2565 32 เป้า 10 ผล  10998-โรงพยาบาลชุมแพ  32 10
6 2565 70 เป้า 40 ผล  10999-โรงพยาบาลสีชมพู  70 40
7 2565 41 เป้า 7 ผล  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  41 7
8 2565 20 เป้า 5 ผล  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  20 5
9 2565 70 เป้า 40 ผล  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  70 40
10 2565 20 เป้า 5 ผล  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  20 5
11 2565 65 เป้า 28 ผล  11004-โรงพยาบาลพล  65 28
12 2565 24 เป้า 6 ผล  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  24 6
13 2565 16 เป้า 5 ผล  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  16 5
14 2565 19 เป้า 7 ผล  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  19 7
15 2565 28 เป้า 8 ผล  11008-โรงพยาบาลภูเวียง  28 8
16 2565 53 เป้า 20 ผล  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  53 20
17 2565 40 เป้า 11 ผล  11010-โรงพยาบาลชนบท  40 11
18 2565 71 เป้า 30 ผล  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  71 30
19 2565 11 เป้า 7 ผล  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  11 7
20 2565 70 เป้า 47 ผล  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  70 47
21 2565 63 เป้า 19 ผล  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  63 19
22 2565 4 เป้า 0 ผล  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 0
23 2565 25 เป้า 10 ผล  14132-โรงพยาบาลซำสูง  25 10
24 2565 11 เป้า 5 ผล  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  11 5
25 2565 21 เป้า 8 ผล  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  21 8
26 2565 41 เป้า 30 ผล  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  41 30
27 2565 5 เป้า 1 ผล  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  5 1