ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันอายุ30-60 ปีที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง STROKE[RISK_SCORE >=20]ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# ปีงบประมาณ เครือข่ายบริการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1 2565 160 เป้า 0 ผล  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  160 0
2 2565 34 เป้า 0 ผล  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  34 0
3 2565 3 เป้า 0 ผล  10996-โรงพยาบาลพระยืน  3 0
4 2565 15 เป้า 0 ผล  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  15 0
5 2565 15 เป้า 0 ผล  10998-โรงพยาบาลชุมแพ  15 0
6 2565 43 เป้า 0 ผล  10999-โรงพยาบาลสีชมพู  43 0
7 2565 27 เป้า 0 ผล  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  27 0
8 2565 11 เป้า 0 ผล  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  11 0
9 2565 16 เป้า 0 ผล  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  16 0
10 2565 10 เป้า 0 ผล  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  10 0
11 2565 41 เป้า 0 ผล  11004-โรงพยาบาลพล  41 0
12 2565 9 เป้า 0 ผล  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  9 0
13 2565 9 เป้า 0 ผล  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  9 0
14 2565 4 เป้า 0 ผล  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  4 0
15 2565 9 เป้า 0 ผล  11008-โรงพยาบาลภูเวียง  9 0
16 2565 26 เป้า 0 ผล  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  26 0
17 2565 8 เป้า 0 ผล  11010-โรงพยาบาลชนบท  8 0
18 2565 6 เป้า 0 ผล  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  6 0
19 2565 7 เป้า 0 ผล  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  7 0
20 2565 32 เป้า 0 ผล  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  32 0
21 2565 35 เป้า 0 ผล  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  35 0
22 2565 0 เป้า 0 ผล  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  0 0
23 2565 5 เป้า 0 ผล  14132-โรงพยาบาลซำสูง  5 0
24 2565 2 เป้า 0 ผล  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  2 0
25 2565 19 เป้า 0 ผล  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  19 0
26 2565 8 เป้า 0 ผล  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  8 0
27 2565 3 เป้า 0 ผล  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  3 0