ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันอายุ30-60 ปีที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง STROKE[RISK_SCORE >=20]ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# ปีงบประมาณ เครือข่ายบริการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1 2564 266 เป้า 147 ผล  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  266 147
2 2564 71 เป้า 28 ผล  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  71 28
3 2564 39 เป้า 27 ผล  10996-โรงพยาบาลพระยืน  39 27
4 2564 77 เป้า 50 ผล  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  77 50
5 2564 42 เป้า 17 ผล  10998-โรงพยาบาลชุมแพ  42 17
6 2564 56 เป้า 34 ผล  10999-โรงพยาบาลสีชมพู  56 34
7 2564 28 เป้า 12 ผล  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  28 12
8 2564 19 เป้า 9 ผล  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  19 9
9 2564 75 เป้า 34 ผล  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  75 34
10 2564 24 เป้า 12 ผล  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  24 12
11 2564 79 เป้า 52 ผล  11004-โรงพยาบาลพล  79 52
12 2564 9 เป้า 3 ผล  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  9 3
13 2564 11 เป้า 9 ผล  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  11 9
14 2564 34 เป้า 11 ผล  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  34 11
15 2564 50 เป้า 16 ผล  11008-โรงพยาบาลภูเวียง  50 16
16 2564 70 เป้า 34 ผล  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  70 34
17 2564 47 เป้า 13 ผล  11010-โรงพยาบาลชนบท  47 13
18 2564 73 เป้า 7 ผล  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  73 7
19 2564 23 เป้า 18 ผล  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  23 18
20 2564 120 เป้า 78 ผล  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  120 78
21 2564 95 เป้า 46 ผล  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  95 46
22 2564 3 เป้า 0 ผล  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3 0
23 2564 41 เป้า 11 ผล  14132-โรงพยาบาลซำสูง  41 11
24 2564 20 เป้า 12 ผล  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  20 12
25 2564 31 เป้า 9 ผล  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  31 9
26 2564 38 เป้า 28 ผล  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  38 28
27 2564 12 เป้า 7 ผล  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  12 7