ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ STEMI['I210', 'I211', 'I213', 'I214', 'I219']ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# เครือข่ายบริการ ความดันอย่างเดียวป่วยSTEMI เบาหวานอย่างเดียวป่วยSTEMI เบาหวานความดันป่วยSTEMI
1 10 HT 3 DM 25 DMHT    10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  10 3 25
2 1 HT 0 DM 4 DMHT    10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  1 0 4
3 0 HT 0 DM 2 DMHT    10996-โรงพยาบาลพระยืน  0 0 2
4 5 HT 2 DM 7 DMHT    10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  5 2 7
5 11 HT 0 DM 14 DMHT    10998-โรงพยาบาลชุมแพ  11 0 14
6 5 HT 1 DM 4 DMHT    10999-โรงพยาบาลสีชมพู  5 1 4
7 4 HT 2 DM 13 DMHT    11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  4 2 13
8 1 HT 2 DM 3 DMHT    11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  1 2 3
9 13 HT 1 DM 16 DMHT    11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  13 1 16
10 1 HT 0 DM 2 DMHT    11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  1 0 2
11 4 HT 0 DM 12 DMHT    11004-โรงพยาบาลพล  4 0 12
12 2 HT 0 DM 3 DMHT    11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  2 0 3
13 1 HT 2 DM 5 DMHT    11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  1 2 5
14 2 HT 0 DM 17 DMHT    11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  2 0 17
15 3 HT 2 DM 7 DMHT    11008-โรงพยาบาลภูเวียง  3 2 7
16 3 HT 0 DM 3 DMHT    11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  3 0 3
17 0 HT 0 DM 2 DMHT    11010-โรงพยาบาลชนบท  0 0 2
18 2 HT 0 DM 5 DMHT    11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  2 0 5
19 0 HT 0 DM 1 DMHT    11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  0 0 1
20 5 HT 0 DM 17 DMHT    11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  5 0 17
21 3 HT 0 DM 11 DMHT    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  3 0 11
22 0 HT 0 DM 2 DMHT    13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  0 0 2
23 2 HT 0 DM 5 DMHT    14132-โรงพยาบาลซำสูง  2 0 5
24 2 HT 0 DM 1 DMHT    77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  2 0 1
25 2 HT 0 DM 2 DMHT    77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  2 0 2
26 0 HT 2 DM 1 DMHT    77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  0 2 1
27 2 HT 0 DM 5 DMHT    77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  2 0 5
28 84 HT 17 DM 189 DMHT    Total-ALL  84 17 189