ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ STEMI['I210', 'I211', 'I213', 'I214', 'I219']ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# เครือข่ายบริการ ความดันอย่างเดียวป่วยSTEMI เบาหวานอย่างเดียวป่วยSTEMI เบาหวานความดันป่วยSTEMI
1 33 HT 8 DM 55 DMHT    10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  33 8 55
2 4 HT 1 DM 8 DMHT    10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  4 1 8
3 7 HT 1 DM 8 DMHT    10996-โรงพยาบาลพระยืน  7 1 8
4 14 HT 1 DM 22 DMHT    10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  14 1 22
5 25 HT 3 DM 32 DMHT    10998-โรงพยาบาลชุมแพ  25 3 32
6 13 HT 0 DM 19 DMHT    10999-โรงพยาบาลสีชมพู  13 0 19
7 7 HT 2 DM 23 DMHT    11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  7 2 23
8 5 HT 3 DM 5 DMHT    11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  5 3 5
9 26 HT 1 DM 38 DMHT    11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  26 1 38
10 1 HT 1 DM 6 DMHT    11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  1 1 6
11 10 HT 3 DM 21 DMHT    11004-โรงพยาบาลพล  10 3 21
12 4 HT 0 DM 9 DMHT    11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  4 0 9
13 5 HT 4 DM 8 DMHT    11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  5 4 8
14 5 HT 0 DM 19 DMHT    11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  5 0 19
15 6 HT 5 DM 8 DMHT    11008-โรงพยาบาลภูเวียง  6 5 8
16 6 HT 1 DM 10 DMHT    11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  6 1 10
17 1 HT 0 DM 6 DMHT    11010-โรงพยาบาลชนบท  1 0 6
18 3 HT 0 DM 10 DMHT    11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  3 0 10
19 1 HT 1 DM 5 DMHT    11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  1 1 5
20 13 HT 2 DM 25 DMHT    11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  13 2 25
21 8 HT 1 DM 30 DMHT    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  8 1 30
22 3 HT 2 DM 3 DMHT    13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3 2 3
23 1 HT 0 DM 8 DMHT    14132-โรงพยาบาลซำสูง  1 0 8
24 3 HT 0 DM 1 DMHT    77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  3 0 1
25 4 HT 0 DM 2 DMHT    77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  4 0 2
26 0 HT 2 DM 6 DMHT    77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  0 2 6
27 1 HT 1 DM 8 DMHT    77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  1 1 8
28 209 HT 43 DM 395 DMHT    Total-ALL  209 43 395