ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ STEMI['I210', 'I211', 'I213', 'I214', 'I219']ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นับตามประเภทอาศัย 1 3 แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบปัจจุบัน >>[คลิกชื่อแม่ข่ายเพื่อDrillDown To Reccord]

# เครือข่ายบริการ ความดันอย่างเดียวป่วยSTEMI เบาหวานอย่างเดียวป่วยSTEMI เบาหวานความดันป่วยSTEMI
1 59 HT 11 DM 88 DMHT    10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  59 11 88
2 7 HT 1 DM 11 DMHT    10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  7 1 11
3 11 HT 2 DM 12 DMHT    10996-โรงพยาบาลพระยืน  11 2 12
4 16 HT 0 DM 18 DMHT    10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  16 0 18
5 34 HT 6 DM 43 DMHT    10998-โรงพยาบาลชุมแพ  34 6 43
6 16 HT 3 DM 18 DMHT    10999-โรงพยาบาลสีชมพู  16 3 18
7 22 HT 2 DM 31 DMHT    11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  22 2 31
8 10 HT 1 DM 21 DMHT    11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  10 1 21
9 18 HT 7 DM 42 DMHT    11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  18 7 42
10 7 HT 1 DM 3 DMHT    11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  7 1 3
11 13 HT 5 DM 32 DMHT    11004-โรงพยาบาลพล  13 5 32
12 3 HT 2 DM 11 DMHT    11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  3 2 11
13 8 HT 1 DM 13 DMHT    11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  8 1 13
14 13 HT 0 DM 14 DMHT    11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  13 0 14
15 12 HT 3 DM 20 DMHT    11008-โรงพยาบาลภูเวียง  12 3 20
16 12 HT 4 DM 22 DMHT    11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  12 4 22
17 3 HT 1 DM 13 DMHT    11010-โรงพยาบาลชนบท  3 1 13
18 13 HT 1 DM 14 DMHT    11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  13 1 14
19 5 HT 1 DM 3 DMHT    11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  5 1 3
20 13 HT 2 DM 15 DMHT    11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  13 2 15
21 16 HT 3 DM 25 DMHT    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  16 3 25
22 5 HT 0 DM 3 DMHT    13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  5 0 3
23 7 HT 2 DM 14 DMHT    14132-โรงพยาบาลซำสูง  7 2 14
24 8 HT 0 DM 7 DMHT    77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  8 0 7
25 2 HT 0 DM 2 DMHT    77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  2 0 2
26 3 HT 1 DM 8 DMHT    77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  3 1 8
27 4 HT 1 DM 13 DMHT    77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  4 1 13
28 340 HT 61 DM 516 DMHT    Total-ALL  340 61 516