DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 083020
    : ทองสา ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  61 ปี
    บ้านเลขที่  142  บ้านศรีสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 142 40 09 01 07 2021-07-22 10:41:25
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 14:16:53

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-11-20 284995 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-11-20 284995 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-11-20 284995 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 501144 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 501144 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-10-29 1010819 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-10-29 1010819 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-10-29 1010819 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-01-21 1174307 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-01-21 1174307 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-01-21 1174307 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-03-26 1344143 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-03-26 1344143 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-10-28 1549815 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-10-28 1549815 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-10-28 1549815 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-10-28 1549815 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-01-20 1701964 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-01-20 1701964 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 แคทลียา ทัดลอง
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-02-11 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 แคทลียา ทัดลอง
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-04-22 1995543 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นภาพร ธีระนันท์

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2015-08-18 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2008-10-14 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2021-01-20 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-10-28 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 97.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 141.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 157.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 234.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 41.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-07-29 259.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-01-21 137.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-10-29 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-07-30 125.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-05-01 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 0.79 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 162.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 190.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 0.79 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 120.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2019-02-20 98.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-11-20 147.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-11-20 147.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-08-17 133.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 0.77 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 100.73 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 120.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 182.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 205.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-07-18 8.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-04-20 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2017-07-26 96.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2017-07-26 123.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2017-07-26 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2017-07-26 171.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2017-07-26 177.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2017-04-05 157.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2017-01-11 137.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-10-19 157.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-07-27 157.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-05-04 154.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-02-09 11.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-02-09 42.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-02-09 102.16 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-02-09 393.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-02-09 167.40 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-02-09 288.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2016-02-09 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2015-11-17 161.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2015-08-25 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2015-06-02 138.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2015-03-10 162.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2014-12-12 176.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-09-06 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 200.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 172.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 165.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 0.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 256.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 11.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-08-13 44.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000155976 2013-07-16 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-03-26 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2020-03-26 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083020 2018-11-20 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม