DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04353  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
    HN 2155
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านโนนสวรรค์  ตำบลดูนสาด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-17 21:28:34
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-28 17:16:15
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2 -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 89 40 09 09 02 2021-05-12 15:59:31
4 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-03-05 20:29:20
5 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 532002 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-02-21 09:26:21
6 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 107303 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2015-07-28 00:00:00
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000063238 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2014-09-10 10:43:01

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2019-12-09 246189 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 สุรางคณา อรุณ
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2019-12-09 246189 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04353 สุรางคณา อรุณ
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2020-10-12 259309 1B1282การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 04353 พิมใจ หารพรม
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2020-10-12 259309 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04353 พิมใจ หารพรม
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2021-11-15 278084 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 ประสาน ทัดลอง
6 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2021-11-15 278084 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04353 ประสาน ทัดลอง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 A180 Tuberculosis of bones and joints วัณโรคกระดูกและข้อ 2020-05-14 10670 10670 03
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-01-28 11007 11007 03
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2019-12-05 11445 11445 03
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2022-05-08 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 A180 Tuberculosis of bones and joints 202110
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 A499 Bacterial infection\, unspecified 202111
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202205
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 K30 Dyspepsia 202201
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 L029 Cutaneous abscess\, furuncle and carbuncle\, unspecified 202111
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 L890 202110
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 L893 202110
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 M7910 Myalgia Multiple sites 202201
9 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 M7912 Myalgia Upper arm 202203
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 R509 Fever\, unspecified 202204
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 U5733 ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 4 หลัง / คอ 202111
12 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 Z133 Special screening examination for mental and behavioural disorders 202110
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 Z466 Fitting and adjustment of urinary device 202203
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 Z515 Palliative care 202110
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 Z742 Need for assistance at home and no other household member able to render care 202202
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 Z743 Need for continuous supervision 202111

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202205
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 L892 202110
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 L893 202111
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 L899 202110
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 R509 Fever\, unspecified 202204
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 Z488 Other specified surgical follow-up care 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 110/70 2021-12-08 110/70 2021-11-15 37 165 73
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 149/68 2022-03-03 129/76 2021-12-09 4 2021-12-09 64 157 90

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2021-11-15 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 23.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 117.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 0.38 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 23.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 4.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 5.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 117.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 0.38 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 5.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-10-19 4.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-07-01 10.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-07-01 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-07-01 0.43 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-07-01 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-07-01 112.47 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-07-01 28.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-07-01 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-05-06 3.77 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-05-06 117.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-05-06 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-05-06 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-05-06 9.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-05-06 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-05-06 0.38 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
26 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-01-14 0.39 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-01-14 116.96 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
28 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2021-01-14 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-01-08 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-01-08 133.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-01-08 16.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-01-08 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-01-08 0.37 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-01-08 3.82 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-01-08 119.01 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2020-11-07 0.42 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2020-11-07 114.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
38 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2020-05-14 21.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
39 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2020-05-14 0.57 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2020-05-14 3.97 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2020-05-14 103.23 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
42 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2020-05-14 222.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
43 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63011658 2020-05-14 16.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
44 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-18 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
45 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-18 1.00 Specific gravity, urine [การตรวจหาความถ่วงจำเพาะในปัสสาวะ ] :0560603 
46 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-18 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
47 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-18 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
48 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-18 22.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
49 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-18 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
50 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-16 157.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
51 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-04-09 185.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
52 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-21 147.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
53 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
54 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 12.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
55 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
56 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 113.27 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
57 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
58 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 1.40 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
59 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 1.01 Specific gravity, urine [การตรวจหาความถ่วงจำเพาะในปัสสาวะ ] :0560603 
60 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 12.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
61 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 20.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
62 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 3.80 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
63 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 0.43 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
64 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-03-05 4.94 Complete blood count with automated differential, whole blood [การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยการนับแยกด้วยเครื่องอัตโนมัติ ในเลือด ] :0620401 
65 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-02-09 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
66 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-02-09 1.02 Specific gravity, urine [การตรวจหาความถ่วงจำเพาะในปัสสาวะ ] :0560603 
67 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-01-28 295.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
68 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-01-07 1.02 Specific gravity, urine [การตรวจหาความถ่วงจำเพาะในปัสสาวะ ] :0560603 
69 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-01-07 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
70 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-01-07 0.41 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
71 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-01-07 363.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
72 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 006921 2020-01-07 115.86 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
73 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2019-12-09 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
74 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2018-12-04 78.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2022-06-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2022-03-30 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2022-03-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2022-03-02 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2022-02-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2022-01-21 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2022-01-13 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-11-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2021-10-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
10 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2155 2020-10-12 เยี่ยมผู้ป่วยโรควัณโรค : 1A014
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2020-07-29 เยี่ยมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย : 1A32 วะนัสนัน วันสืบ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 029675 2020-06-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ