DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  15007  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
    HN 4123
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  59 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองแวงคู  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 131 40 09 07 06 2022-06-18 14:56:34
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-09 14:22:53
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000071171 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 09:37:40

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-06-21 215391 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-06-21 215391 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-06-21 215391 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-12-06 292655 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-12-06 292655 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-12-06 292655 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 วะนัสนัน วันสืบ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-12-06 292655 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-07-30 882215 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-07-30 882215 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-07-30 882215 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-07-30 882215 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-10-29 1010755 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-10-29 1010755 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-10-29 1010755 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-04-22 1341177 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-04-22 1341177 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นิลยา คงคณานุกูล
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-07-10 1437683 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-07-10 1437683 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 1585944 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 1585944 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 1585944 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 1585944 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-03-05 1897602 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-03-05 1897602 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-03-05 1897602 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
26 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2017-12-21 187631 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
27 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2017-12-21 187631 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
28 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2017-12-26 186275 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
29 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-02-07 203786 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
30 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-03-22 205365 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
31 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-10-30 213359 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
32 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-12-17 215436 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
33 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-12-17 215436 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
34 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-01-17 219154 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
35 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-01-17 219154 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
36 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-03-10 220320 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
37 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-12-09 228410 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
38 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-12-09 228410 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 นิภา มณีภักดี
39 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-12-09 228410 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 นิภา มณีภักดี
40 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2021-02-25 233146 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
41 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2021-03-09 233503 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
42 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2021-11-17 240097 1B0031ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ 15007 นุจรี มณีภักดี
43 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2022-03-24 245531 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 นุจรี มณีภักดี
44 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2022-03-24 245531 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 นุจรี มณีภักดี

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2021-12-03 11445 11445
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2019-01-02 11445 11445 03
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2009-05-01 11445 11445 03
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 I639 Cerebral infarction\,unspecified เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด 2022-04-08 11445 11445
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2022-04-08 11445 11445
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 M170 Primary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง 2016-11-03 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 D649 Anaemia\, unspecified 202206
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202203
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 I10 Essential (primary) hypertension 202112
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202204
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 K802 Calculus of gallbladder without cholecystitis 202202
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 M6260 Muscle strain Multiple sites 202201
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 R100 Acute abdomen 202201
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 Z016 Radiological examination\, not elsewhere classified 202202
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 Z124 Special screening examination for neoplasm of cervix 202111
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 Z133 Special screening examination for mental and behavioural disorders 202203
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 Z489 Surgical follow-up\, unspecified 202203

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 D649 Anaemia\, unspecified 202206
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 I639 Cerebral infarction\,unspecified 202204
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202204
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 K802 Calculus of gallbladder without cholecystitis 202202

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 142/83 2022-03-04 110/70 2021-08-25 7.50 2021-12-03 2 2020-12-02 68 164 90
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 103/62 2022-03-24 / 6.40 2022-02-22 1 2022-03-24 54 160 74

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-04-22 76.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-04-22 3.94 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-04-22 17.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-04-22 25.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-04-22 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-04-22 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-04-22 0.84 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2022-03-22 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-03-04 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2022-02-22 0.84 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2022-02-22 6.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2022-02-22 86.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-02-09 30.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-02-09 17.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-02-09 0.15 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-02-09 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-02-09 579.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-02-09 0.37 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-02-09 9.10 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 4.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 502.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 1.06 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 8.80 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 27.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 4.91 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 0.16 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 57.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 15.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 24.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 0.46 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2022-01-27 22.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 4.52 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 7.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 25.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 129.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 114.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 191.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-12-03 91.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2021-03-05 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-12-09 84.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 116.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 146.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 87.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 6.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 0.76 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 145.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-12-02 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-09-09 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-07-10 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
62 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-01-17 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
63 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-01-17 80.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
64 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-01-17 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
65 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-01-17 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 179.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 85.99 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 6.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 102.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2020-01-14 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
76 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-12-17 74.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-10-29 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-07-30 104.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
79 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-05-02 79.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
80 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-05-02 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
81 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-05-02 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-05-01 117.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-02-28 155.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-02-28 0.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-02-28 148.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-02-28 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-02-28 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-02-28 134.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2019-02-28 99.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
90 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2018-10-25 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-03-29 115.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-01-04 28.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-01-04 160.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-01-04 101.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-01-04 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-01-04 137.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-01-04 145.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030092 2018-01-04 0.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
99 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2017-12-21 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2022-04-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2021-03-09 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2020-03-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2019-05-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2018-12-27 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2018-09-28 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2017-10-31 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2014-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2014-02-03 นิภา มณีภักดี
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2013-08-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2013-08-05 นิภา มณีภักดี
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2013-08-05 นิภา มณีภักดี
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4123 2013-08-05 นิภา มณีภักดี