DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 0249268
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  76 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านชัยรุ่งเรือง  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KL3036 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-01-04 13:25:36
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-11-13 16:19:15
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-10-08 10:12:42

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2021-10-12 13777 13777 07
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 I615 Intracerebral haemorrhage\, intraventricular เลือดออกในโพรงสมอง 2021-10-08 10670 10670 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 I616 Intracerebral haemorrhage\, multiple localized เลือดออกในสมอง หลายตำแหน่ง 2021-10-12 13777 13777
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 I629 Intracranial haemorrhage (nontraumatic)\, unspecified เลือดออกในกะโหลกศีรษะ (ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ) ไม่ระบุรายละเอียด 2021-10-08 10670 10670 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-10-08 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KL3036 I629 Intracranial haemorrhage (nontraumatic)\, unspecified 202111
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202110
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KL3036 M2583 Other specified joint disorders Forearm 202111
4 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KL3036 R13 Dysphagia 202112
5 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KL3036 R31 Unspecified haematuria 202111

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KL3036 I616 Intracerebral haemorrhage\, multiple localized 202111

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 / / 4 2021-10-08 0 0 0
2 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KL3036 134/73 2021-10-12 / 66 170 0

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 20.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 7.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 3.97 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 78.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 3.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 0.35 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 86.33 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 3.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 87.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 20.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 7.00 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 24.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 94.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 4.07 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 1.17 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 8.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
21 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 3.97 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 7.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
23 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 87.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
24 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64088415 2021-10-08 3.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 15.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 8.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 1.70 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 128.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 0.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0249268 2021-10-08 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -