DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 150301
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  90 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านคำใหญ่  ตำบลคำใหญ่  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-24 17:43:50
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62039124 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2019-07-30 16:16:29
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2019-06-21 14:07:39

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 พัชรา มาตยาคุณ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 916092 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-04-02 1342251 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-04-02 1342251 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จีรญาดา สีหาราช
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-04-02 1342251 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-07-02 1435098 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-07-02 1435098 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-07-02 1435098 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-07-02 1435098 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-07-02 1435098 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-07-02 1435098 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-07-02 1435098 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1494447 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1494447 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1494447 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1494447 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1494447 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1494447 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1494447 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-01-28 1771105 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-01-28 1771105 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-01-28 1771105 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-01-28 1771105 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-01-28 1771105 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-01-28 1771105 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-01-28 1771105 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-07-23 2046346 1B1281การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-07-23 2046346 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-07-23 2046346 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-07-23 2046346 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 2109876 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 2109876 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จีรญาดา สีหาราช
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 2109876 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2019-06-20 10670 10670 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 I639 Cerebral infarction\,unspecified เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด 2019-06-20 10670 10670 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-07-23 11445 11445
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2021-07-23 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 90/52 2022-04-28 125/77 2022-01-21 40 160 70

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 9.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 24.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 58.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 1.26 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 84.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 116.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 50.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 3.97 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 45.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2021-10-21 64.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 54.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 95.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 1.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 3.63 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 47.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-08-28 52.09 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 23.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 52.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 94.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 3.56 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 41.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2020-01-16 74.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 1.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 94.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 56.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-08-01 3.92 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
37 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62039124 2019-06-20 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 47.29 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62039124 2019-06-20 1.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 20.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62039124 2019-06-20 2.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 20.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
48 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62039124 2019-06-20 50.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 4.37 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 1.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 12.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 4.37 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 1.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62039124 2019-06-20 4.38 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 12.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
56 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62039124 2019-06-20 17.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 22.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2019-06-20 47.29 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 150301 2019-06-20 22.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 111.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 93.40 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 0.35 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 76.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 7.70 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 22.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 0.73 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 11.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 20.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 27.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 130.10 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0229785 2018-03-06 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -