DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04355  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม
    HN 414
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  61 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านน้ำอ้อม  ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2 -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 149 40 09 11 01 2022-06-08 14:57:03
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-28 17:16:15
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-12-01 20:54:16
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125708 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 13:40:17

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2017-12-22 195416 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04355 ชุลีกร เวียงวิเศษ
2 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2017-12-22 195416 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04355 ชุลีกร เวียงวิเศษ
3 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2019-01-03 211298 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04355 คนึงนิต อาสาสนา
4 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2019-01-03 211298 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04355 คนึงนิต อาสาสนา
5 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2019-12-18 219596 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04355 ปิยลักษณ์ คำมูล
6 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2019-12-18 219596 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04355 ปิยลักษณ์ คำมูล
7 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2020-11-18 230005 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04355 คนึงนิต อาสาสนา
8 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2020-11-18 230005 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04355 คนึงนิต อาสาสนา
9 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2021-11-02 241740 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04355 พรพิไล หลักชัย
10 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2021-11-02 241740 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04355 พรพิไล หลักชัย
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-09-18 1507203 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1607011 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1607011 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1607011 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1607011 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1607011 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1607011 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1607011 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-03-12 1946416 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-03-12 1946416 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จีรญาดา สีหาราช
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-03-12 1946416 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2021-11-30 11445 11445 03
2 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2015-09-01 11445 11445 03
3 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I20 Angina pectoris อาการปวดเค้นหัวใจ 2022-01-25 10670 10670 03
4 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2022-03-23 10670 10670 03
5 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด 2021-10-28 10670 10670 03
6 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I240 Coronary thrombosis not resulting in myocardial infarction ลิ่มเลือดในหลอดเลือดโคโรนารีที่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย 2021-10-28 11445 11445
7 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I251 Atherosclerotic heart disease โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 2021-12-01 10670 10670 03
8 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I252 Old myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายในอดีต 2021-11-30 11445 11445
9 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I500 Congestive heart failure หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 2021-10-28 11445 11445
10 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I694 Sequelae of stroke\, not specified as haemorrhage or infarction ผลที่ตามมาของโรคลมอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-12-01 10670 10670 03
11 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 I698 Sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 2021-11-30 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 I10 Essential (primary) hypertension 202112
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 I20 Angina pectoris 202201
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202203
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified 202110
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 I251 Atherosclerotic heart disease 202112
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 I500 Congestive heart failure 202110
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 R060 Dyspnoea 202111
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 R42 Dizziness and giddiness 202111
9 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 Z133 Special screening examination for mental and behavioural disorders 202111

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 137/93 2022-03-23 / 4 2021-12-01 74 178 80

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2022-03-23 25.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2022-03-23 66.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2022-03-23 4.22 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2022-03-23 10.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2022-03-23 1.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 4.05 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 14.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 62.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 1.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 14.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 4.05 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 23.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 62.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 1.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-12-01 23.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 4.45 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 68.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 10.00 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 13.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 2.00 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 1.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 26.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 15.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-30 1.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 62.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 16.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 3.86 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 1.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 14.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 17.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-11-03 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
37 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2021-11-02 86.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 2.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
39 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 78.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 23.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
42 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 27.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 2.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 10.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
46 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
47 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 10.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
49 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 78.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
51 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 2.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 15.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
55 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 27.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
56 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 10.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 9.30 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
59 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64102288 2021-10-28 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 2.00 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2021-10-28 76.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 4.57 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 119.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 71.01 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 26.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 156.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 97.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2020-12-17 1.12 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
72 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2020-11-18 74.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
73 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2019-12-18 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 1.05 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 77.86 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 93.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 4.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 135.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 27.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 300.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061899 2019-01-11 87.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
87 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2019-01-03 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
88 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 414 2017-12-22 98.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -