DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 070750
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  56 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านผักแว่น  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 117 40 09 01 08 2022-06-13 06:12:31
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3410900240611 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 117 40 09 01 08 2020-11-26 09:56:43
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000138963 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 11:43:52

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-05-22 202171 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จูณี คงทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-05-22 202171 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จูณี คงทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 766179 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จันทร์ทิพย์ พันธ์สำโรง
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 766179 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จันทร์ทิพย์ พันธ์สำโรง
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-07-03 858520 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-07-03 858520 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-07-03 858520 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-07-03 858520 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-10-02 982435 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-10-02 982435 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-10-02 982435 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 1324862 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-20 1344572 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-20 1344572 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-01-08 1672678 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-01-08 1672678 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 1985354 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 1985354 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 1985354 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 2113484 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 2113484 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 จีรญาดา สีหาราช
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 2113484 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 2113484 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 2113484 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2016-01-21 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2013-07-19 1 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2016-10-19 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2008-03-12 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2009-06-13 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-06-21 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2014-06-19 1 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 J449 Chronic obstructive pulmonary disease\, unspecified โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2016-10-19 11445 11445 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 J450 Predominantly allergic asthma โรคหืดจากภูมิแด้เด่น 2014-12-18 11445 11445 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 J459 Asthma\, unspecified โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียด 2000-05-28 11445 11445 03
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 K703 Alcoholic cirrhosis of liver ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 2016-10-19 11445 11445 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 K740 Hepatic fibrosis พังผืดของตับ 2016-07-27 11445 11445 03
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 K746 Other and unspecified cirrhosis of liver ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 2021-07-30 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications 202110
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 K746 Other and unspecified cirrhosis of liver 202206
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 Z016 Radiological examination\, not elsewhere classified 202206

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 R609 Oedema\, unspecified 202206

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 137/92 2022-05-10 140/96 2022-01-28 11.50 2021-10-27 3 2020-11-10 65 161 100

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2022-05-10 212.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2022-01-28 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 2 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 51.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 100.91 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 195.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 49.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 11.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-10-27 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-07-30 225.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 3.99 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 93.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-04-02 252.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2021-01-08 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 247.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 70.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 3.65 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 11.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 73.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 93.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-11-10 25.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-08-14 125.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 82.60 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 0.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 281.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 148.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 87.05 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 54.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 57.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-03 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-11-29 178.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-10-02 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-07-03 161.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 8.40 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 52.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 0.81 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 101.99 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 21.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 18.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 1.67 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 136.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 203.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-05-03 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-03-19 295.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 4.31 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 229.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 7.80 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 1.03 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 40.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 15.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 0.71 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 26.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 229.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 1.35 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 130.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 82.54 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2019-01-18 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 300.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 12.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 0.95 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 91.02 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 234.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 79.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 0.95 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 4.42 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 234.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 64.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-08-21 211.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-08-21 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-02-21 247.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 58.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 98.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 279.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 26.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-12-27 300.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-08-29 51.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-08-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-08-29 0.79 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-08-29 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-08-29 109.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2017-08-08 303.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2020-03-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 070750 2018-11-16 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม