DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 148023
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  59 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านชัยรุ่งเรือง  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 609 40 09 01 11 2022-05-06 07:40:56
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3410100121455 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 609 40 09 01 11 2022-02-14 11:44:44
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JT3464 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2019-12-25 08:02:31
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61055234 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2018-09-26 16:47:53
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2018-09-21 07:47:53

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2019-01-10 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2019-01-10 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2019-01-10 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 1682631 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 1682631 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 1682631 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-02-24 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-03-11 1971752 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 11445 ชิชญา อินทร์นาง
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 1990038 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 1990038 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 1990038 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 2161384 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 2161384 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 2161384 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 2161384 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2021-07-09 11445 11445
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-09-16 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2018-07-24 10670 10670 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 130/80 2022-04-08 158/84 2022-01-05 10.60 2022-01-05 2 2021-04-07 69 150 79

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-05-06 255.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-05-06 46.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-05-06 172.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-05-06 216.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-05-06 269.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-04-08 168.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-04-08 240.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-04-08 151.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 1 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 400.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 102.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 1 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 4.64 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 10.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 0.56 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 26.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2022-01-05 169.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-07-09 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 95.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 0.59 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 217.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 329.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 101.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 4.40 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 42.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-04-07 959.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 1 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 187.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 28.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 213.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 1 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 305.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 48.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 >300 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 352.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 4.81 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2021-01-12 100.80 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-14 194.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-06 1028.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-06 55.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-06 2227.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-06 386.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-06 TG>400 ไม่คำนวน LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-06 14.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 19.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 129.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 526.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 0.49 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 15.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 94.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 314.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 1019.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 107.74 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 4.58 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 56.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 2187.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2020-10-05 8.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 2018-09-21 26.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 2018-09-21 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 2018-09-21 11.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 4.47 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 101.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 2018-09-21 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 2018-09-21 0.62 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 26.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 11.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 2018-09-21 4.47 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0230341 2018-09-21 101.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 0.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148023 2018-09-21 14.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -