DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  14881  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ
    HN 2844
    : สนอง ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  87  บ้านโคกสำราญ(10)  ตำบลโคกสำราญ  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 87 40 24 02 11 2021-11-16 13:24:46
2 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2014-06-12 09:58:45

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-02-15 178159 1B509ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบุรายละเอียด 14881 บังอร งามคุณ
2 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-11-12 186473 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 14881 บังอร งามคุณ
3 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-11-12 186473 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 14881 บังอร งามคุณ
4 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-11-12 186473 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 14881 บังอร งามคุณ
5 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-11-12 186473 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 14881 บังอร งามคุณ
6 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-11-12 186473 1B611การให้คำปรึกษาแบบสั้น (brief counseling) 14881 บังอร งามคุณ
7 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-05-02 194725 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
8 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-05-02 194725 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
9 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-05-02 194725 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
10 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-10-22 202787 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 14881 บุษรา สุวรรณโค
11 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-10-22 202787 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 14881 บุษรา สุวรรณโค
12 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-10-22 202787 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 14881 บุษรา สุวรรณโค
13 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2020-11-30 220703 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
14 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2020-11-30 220703 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
15 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2020-11-30 220703 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
16 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2020-11-30 220703 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
17 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2020-11-30 220703 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
18 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-04-20 225672 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 14881 บุษรา สุวรรณโค
19 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-04-20 225672 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 14881 บุษรา สุวรรณโค
20 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-04-20 225672 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 14881 บุษรา สุวรรณโค
21 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-04-20 225672 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 14881 บุษรา สุวรรณโค
22 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-04-20 225672 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 14881 บุษรา สุวรรณโค
23 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 237577 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 14881 บุษรา สุวรรณโค
24 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 237577 1B562การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลไม่สูบแล้ว 14881 บุษรา สุวรรณโค
25 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 237577 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 14881 บุษรา สุวรรณโค
26 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 237577 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 14881 บุษรา สุวรรณโค
27 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
28 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
29 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
30 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
31 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
32 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
33 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
34 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 14881 อำนวยพร กิจเทาว์
35 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-12-20 236680 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 14881 อำนวยพร กิจเทาว์

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 E10 Insulin-dependent diabetes mellitus เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน 2021-08-09 12275 12275 03
2 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2021-08-09 14881 14881
3 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2021-02-08 12275 12275 03
4 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 I635 Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากอุดตันและตีบที่ไม่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดแดงสมอง 2021-10-22 12275 12275
5 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 I639 Cerebral infarction\,unspecified เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด 2021-11-08 12275 12275
6 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-10-26 12275 12275

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202111
2 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 I10 Essential (primary) hypertension 202110
3 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 I635 Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries 202110
4 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 I639 Cerebral infarction\,unspecified 202111
5 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202110
6 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 Z010 Examination of eyes and vision 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 I639 Cerebral infarction\,unspecified 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 112/78 2021-12-20 117/66 2021-11-25 6.30 2021-11-25 1 2021-12-20 2 2021-12-20 65 168 82

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 6.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
2 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-25 6.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
3 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 0.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-25 0.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 74.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
6 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-25 74.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
7 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 83.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-25 83.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
9 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
10 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 76.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
11 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-25 76.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
12 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 16.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
13 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-25 16.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
14 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-08 3.58 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
15 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-08 0.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
16 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-08 13.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
17 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-08 139.90 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
18 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-08 92.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-08 97.80 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
20 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2021-11-08 139.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
21 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-09-13 127.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
22 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-09-13 7.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
23 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-09-13 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
24 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-09-13 0.83 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
25 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-09-13 101.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
26 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-09-13 97.70 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
27 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-08-09 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-06-14 127.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-06-02 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
30 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2020-11-30 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-10-22 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 343043 2019-06-24 40.80 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
33 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-11-12 105.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
34 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2018-02-15 164.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2016-12-10 193.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
36 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2016-12-10 193.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2016-03-19 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
38 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2016-03-19 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 บุษรา สุวรรณโค
2 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 บุษรา สุวรรณโค
3 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-11-25 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 บุษรา สุวรรณโค
4 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2021-04-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 พัชริญ วันปลั่ง
5 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 2844 2019-09-20 เยี่ยมบ้านประชาชนสุขภาพดีเพื่อกิจกรรมการให้บริการเฉพาะเรื่อง : 1A90