DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04353  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
    HN 4740
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านนามูล  ตำบลดูนสาด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-11-23 15:29:50
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900832585 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-11-05 10:52:24
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 422 40 09 09 04 2020-02-28 11:07:09
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000175200 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2004-12-24 05:31:56

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2020-01-08 250803 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2020-01-08 250803 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2020-01-08 250803 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-05-08 776758 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-05-08 776758 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-03-04 1325986 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-03-04 1325986 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-03-04 1325986 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 1503782 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 1503782 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 1503782 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 1503782 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 1566706 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 1566706 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จูณี คงทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 1566706 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จูณี คงทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 2230833 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 2230833 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 2230833 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 2230833 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 2230833 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 2230833 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 2230833 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 1997-08-12 11445 11445 03
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 1997-08-12 00000 11445 03
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2019-07-05 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202110
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 Z480 Attention to surgical dressings and sutures 202204

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 149/84 2022-06-08 149/88 2022-03-01 12.50 2021-10-01 3 2020-11-06 56 150 80

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-06-08 160.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2022-03-01 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-11-24 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 130.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 13.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 3.73 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 1.14 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 29.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 69.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-27 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-01 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-01 73.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-01 71.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-01 185.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-01 305.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-01 12.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-10-01 1.11 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-07-02 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-07-02 159.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-07-02 3.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-07-02 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-07-02 27.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-07-02 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-07-02 77.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-04-02 159.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2021-01-08 193.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-13 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-13 135.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-13 4.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-13 1.09 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-13 31.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-13 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-13 73.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 97.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 1.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 96.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 44.77 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 107.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-11-06 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 31.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 71.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 245.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 4.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-09-11 1.12 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-07-03 123.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-03-04 167.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2020-01-15 207.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2020-01-08 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
53 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2020-01-08 1.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2020-01-08 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
55 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2020-01-08 93.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 66.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 237.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 258.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 97.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 10.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-12-13 0.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-09-06 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-07-05 189.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-06-07 181.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-05-08 239.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2019-02-27 244.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-28 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-28 211.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 427.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 0.63 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 109.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 88.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 185.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 098458 2018-12-14 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2016-01-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นางเลี่ยม สีหาใต้
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2014-11-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุชรา ขาวพา
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2014-02-14 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ศิรินภา ภูชาดา
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2014-02-14 ศิรินภา ภูชาดา
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2013-07-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุชรา ขาวพา
6 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2013-07-11 NUCHARA khowpa
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2013-03-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 NUCHARA khowpa
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 4740 2013-03-16 NUCHARA khowpa