DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 021772
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  69 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านชัยมงคล  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 173/1 40 09 01 10 2022-04-20 11:56:55
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-01-28 10:04:54
3 04349-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง 2855 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 7 40 09 05 00 2018-07-01 10:17:52
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000045966 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 08:48:00

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-27 406064 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 438279 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-03-06 587000 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-10-25 1009904 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2020-04-01 1388381 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2020-04-01 1388381 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 แคทลียา ทัดลอง
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-02-10 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 แคทลียา ทัดลอง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 E107 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2017-01-16 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2015-09-23 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2015-11-11 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-11-11 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2018-07-11 10670 10670 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-11-11 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 I200 Unstable angina อาการปวดเค้นไม่เสถียร 2016-06-15 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 I213 Acute transmuural myocardial infarction of unspecified site กล้ามเนื้อผนังหัวใจไม่ระบุตำแหน่งตายเฉียบพลันทุกชั้น 2017-11-29 10670 10670 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2017-04-19 10670 10670 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 I251 Atherosclerotic heart disease โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 2016-12-21 10670 10670 03
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 I259 Chronic ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2016-06-15 11445 11445 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2015-09-23 11445 11445 03
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2015-09-23 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 H259 Senile cataract\, unspecified 202110
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 H269 Cataract\, unspecified 202110
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202112
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 R42 Dizziness and giddiness 202112
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 U5732 ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 3 หลัง 202112
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 Z961 Presence of intraocular lens 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 H258 Other senile cataract 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 166/89 2021-12-15 132/86 2021-06-21 7.00 2021-04-21 4 2021-12-15 85 164 100

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 16.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 1.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 3.96 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 63.89 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 26.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-12-24 15.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-10-11 142.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2021-10-11 16.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
11 04349-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง 2855 2021-08-06 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2021-04-21 7.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2021-04-21 14.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2021-04-21 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2021-04-21 1.06 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
16 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2021-04-21 126.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
17 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2021-04-21 71.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
18 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-12-30 123.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-12-30 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
20 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-12-30 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
21 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-12-30 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-12-30 74.29 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
23 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-09-09 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
24 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-09-09 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
25 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-09-09 72.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
26 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-09-09 119.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
27 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-05-13 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
28 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-05-13 118.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
29 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-05-13 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
30 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-05-13 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
31 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-05-13 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
32 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-05-13 73.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
33 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-01-22 119.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
34 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-01-22 15.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
35 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-01-22 24.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
36 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-01-22 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
37 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-01-22 4.39 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
38 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2020-01-22 74.81 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
39 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-10-02 3.63 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-10-02 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
41 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-10-02 116.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
42 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-10-02 73.09 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
43 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-10-02 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
44 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-10-02 7.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
45 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-10-02 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
46 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-06-12 3.91 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
47 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-06-12 72.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
48 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-06-12 132.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
49 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-06-12 14.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
50 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-06-12 1.06 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
51 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-02-20 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
52 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-02-20 0.99 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
53 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-02-20 137.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
54 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-02-20 79.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
55 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-02-20 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
56 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2019-02-20 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 67.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 3.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 1.13 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 16.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 21.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 144.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 1.13 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2018-09-11 6.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2018-09-11 1.05 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2018-09-11 48.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2018-09-11 73.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2018-09-11 140.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2018-09-11 156.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
72 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2018-07-11 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
73 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2018-07-11 3.96 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
74 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2018-07-11 75.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
75 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2018-07-11 115.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
76 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2018-07-11 13.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2018-03-28 104.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
78 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2017-11-29 1.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
79 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2017-11-29 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
80 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2017-11-29 146.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
81 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2017-11-29 77.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
82 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2017-11-29 12.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
83 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59039639 2017-11-29 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2020-04-01 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2020-04-01 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-03-06 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 ดนัย กรมเหลี่ยม
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-03-06 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 ดนัย กรมเหลี่ยม
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021772 2019-01-31 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม