DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 000125
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  84 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านชัยรุ่งเรือง  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 195 40 09 01 11 2022-06-19 08:42:51
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-11 10:27:37
3 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 170010 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 12/1 40 01 01 00 2021-08-02 15:36:30
4 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น HD5822 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2019-03-06 07:58:48
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000000359 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 09:06:22

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2018-11-21 301792 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 จงจิต เปรมปรี
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2019-10-25 1009853 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-04-24 1387324 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-04-24 1387324 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 แคทลียา ทัดลอง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2017-06-16 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-08-31 10670 10670 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 1995-12-08 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2022-01-13 10670 10670 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 I251 Atherosclerotic heart disease โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 2022-04-28 10670 10670 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 I500 Congestive heart failure หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 2022-01-21 11445 11445
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2019-03-29 10670 10670 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2020-06-26 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications 202111
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 E877 Fluid overload 202201
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 I10 Essential (primary) hypertension 202202
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202201
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 I251 Atherosclerotic heart disease 202204
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 N185 202112
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 S82318 Open Fracture of distal tibia\, others 202111
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 S8280 Closed fracture of other parts of lower leg 202111
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 Z017 Laboratory examination 202111
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202110
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 Z118 Special screening examination for other infectious and parasitic diseases 202110
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 Z478 Other specified orthopaedic follow-up care 202202
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 Z489 Surgical follow-up\, unspecified 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202201
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 S7230 202201
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 T841 Mechanical complication of internal fixation device of bones of limb 202204

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 146/58 2022-05-20 120/65 2022-04-28 6.90 2021-05-24 4 2021-12-28 40 153 80
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 155/69 2022-06-01 132/50 2022-04-29 41 152 70

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-06-01 10.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-05-01 9.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 25.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 56.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 18.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 1.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 3.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 139.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 3.65 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-04-25 13.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 18.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 3.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 5.02 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 3.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 130.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 23.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 8.80 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 3.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 6.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-04-05 8.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2022-03-01 9.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
23 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 3.44 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
24 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 35.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
25 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 14.31 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
26 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 2.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 35.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
28 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 3.44 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
29 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 27.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
30 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 14.31 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 2.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
32 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-02-11 27.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
33 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-01-13 4.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
34 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-01-13 20.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
35 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-01-13 9.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
36 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-01-13 2.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
37 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-01-13 50.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
38 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2022-01-13 3.70 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
39 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-26 2.36 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-26 26.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 3.70 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 22.71 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
45 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-26 18.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
46 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-26 2.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 9.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 1.50 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 14.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
51 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-26 16.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
52 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-26 3.71 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 27.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 2.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 1.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-26 12.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
57 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-08 19.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
58 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-08 5.56 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
59 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-08 4.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
60 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-08 92.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
61 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-08 6.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
62 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-08 91.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
63 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-11-08 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-11-02 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 14.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 3.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 6.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 11.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 9.40 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 5.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 5.11 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 20.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-10-05 4.50 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-09-03 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-08-03 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-03 12.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 20.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 3.96 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 6.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 3.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 133.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 10.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 9.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 4.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-07-02 5.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-06-01 9.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-06-01 122.00 Glucose, vein (NPO) [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร] :0531004 
91 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 7.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
92 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 3.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
93 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
94 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 3.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
95 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 4.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
96 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 43.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
97 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 3.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
98 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
99 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 93.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
100 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 7.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
101 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 4.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
102 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
103 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 93.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
104 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 3.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
105 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
106 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-05-24 43.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-05-04 8.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 9.50 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 4.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 5.21 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 9.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 21.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 4.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 7.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 3.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-04-03 10.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-03-01 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
120 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 3.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
121 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
122 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 58.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
123 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 4.78 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
124 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 5.06 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
125 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 150.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
126 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
127 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 113.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
128 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2021-02-15 7.35 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-02-02 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-06 166.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-06 239.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-06 46.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-06 135.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 10.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 0.33 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 7.40 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 29.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 94.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 11.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 129.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 4.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 25.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 9.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 4.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 0.13 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 7.96 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2021-01-05 134.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-12-01 11.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
152 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 23.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
153 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 97.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
154 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 9.83 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
155 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 3.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
156 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 7.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
157 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 57.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
158 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 3.42 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
159 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-11-23 3.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-11-03 11.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 7.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 9.50 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 4.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 11.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 20.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 3.50 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 5.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-10-03 11.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
173 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-10-02 4.64 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
174 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-10-02 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
175 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-10-02 8.17 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
176 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-10-02 3.38 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
177 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-10-02 72.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
178 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-10-02 165.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-09-01 10.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
180 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 3.81 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
181 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 9.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
182 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
183 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 287.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
184 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 66.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
185 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 4.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
186 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 4.28 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
187 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-08-31 117.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-08-04 9.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 10.10 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 4.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 5.20 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 9.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 3.40 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 7.12 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 10.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-07-07 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
203 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 11.00 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
204 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 3.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
205 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 10.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
206 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 27.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
207 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-06-12 3.52 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
208 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-06-04 4.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
209 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-06-04 4.44 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
210 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-06-04 3.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
211 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-06-04 8.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
212 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-06-04 24.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
213 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-06-04 143.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
214 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-06-04 91.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
215 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-03-12 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
216 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-03-12 9.22 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
217 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-03-12 23.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
218 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-03-12 140.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
219 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-03-12 76.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
220 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-03-12 3.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
221 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2020-03-12 4.22 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
222 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 3.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
223 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 7.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
224 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 56.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
225 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 3.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
226 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 3.75 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
227 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 25.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
228 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 88.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
229 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-12-12 10.64 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
230 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
231 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 188.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
232 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 82.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
233 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 4.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
234 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 3.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
235 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 72.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
236 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 3.86 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
237 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-09-19 10.92 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
238 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-07-21 1.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
239 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-07-21 24.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
240 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-07-21 32.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
241 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-07-21 3.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
242 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-07-21 23.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
243 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 159.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
244 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 82.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
245 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
246 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 195.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
247 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 172.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
248 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 3.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
249 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 4.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
250 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 8.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
251 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 253.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
252 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 11.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
253 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 3.82 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
254 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-06-27 50.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
255 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-05-02 2.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
256 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-05-02 2.64 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
257 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-05-02 3.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
258 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-05-02 16.38 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
259 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-05-02 26.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
260 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-05-02 202.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
261 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-05-02 21.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
262 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-04-26 26.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
263 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-04-26 14.09 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
264 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-04-26 2.87 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
265 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-04-26 31.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
266 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-04-26 2.99 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
267 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-17 26.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
268 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-17 3.29 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
269 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-17 4.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
270 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-17 12.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
271 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-17 254.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
272 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-17 46.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
273 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-07 26.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
274 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-07 4.07 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
275 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-07 1.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
276 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-07 9.70 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
277 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-07 3.68 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
278 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62005519 2019-03-07 51.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-04-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 แคทลียา ทัดลอง
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000125 2020-04-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 แคทลียา ทัดลอง