DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...



DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 011054
    : ธงชัย ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  89  บ้านชัยมงคล  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 89 40 09 01 10 2021-08-30 14:15:18
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000022700 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-08-31 16:08:55

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-03-29 723695 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-03-29 723695 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B509ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบุรายละเอียด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 11445 นิลยา คงคณานุกูล
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B550การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 11445 นิลยา คงคณานุกูล
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B603ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 11-26) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 844602 1B611การให้คำปรึกษาแบบสั้น (brief counseling) 11445 นิลยา คงคณานุกูล
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 1337944 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 1337944 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 1337944 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-04-02 1388400 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-04-02 1388400 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-11-04 1565180 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-11-04 1565180 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-11-04 1565180 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 1774769 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 1774769 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-03-09 1937614 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 11445 ชิชญา อินทร์นาง
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-05-20 2002069 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 กัญญาพัชร กุลทะเล
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-05-20 2002069 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 กัญญาพัชร กุลทะเล
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-08-05 2048375 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-08-05 2048375 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-08-05 2048375 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-08-05 2048375 1B612การส่งต่อเพื่อรับการประเมินและการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ (refer) 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2018-05-15 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-08-29 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 129.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 3.71 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 222.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 7.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 0.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 62.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2021-01-29 86.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-11-04 125.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-08-11 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-06-16 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 109.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 81.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 149.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 67.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 1.02 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 7.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 149.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-03-25 60.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-12-20 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-09-27 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-06-26 117.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 7.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 0.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 57.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 127.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 132.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-04-03 87.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2019-01-02 135.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-10-02 6.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-10-02 147.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-08-10 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-08-10 122.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-07-14 150.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-07-14 6.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-29 54.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-29 79.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-29 126.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-29 1.07 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-29 145.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-29 196.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-29 78.28 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-23 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-23 126.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-23 1.04 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-23 7.70 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-23 46.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-23 66.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-06-23 0.41 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2020-04-02 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011054 2018-10-02 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 จงจิต เปรมปรี