DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 011840
    : วีระพงษ์ ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  61 ปี
    บ้านเลขที่  520  บ้านชัยมงคล  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 520 40 09 01 10 2021-11-29 18:08:16
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-10-25 16:10:12
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น EN7145 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2017-01-11 10:56:10
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 14:26:15
5 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 590002702 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2016-05-16 08:07:02

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 406588 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 406588 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 406588 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 406588 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 583120 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 583120 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 999421 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 999421 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 999421 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 999421 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 1161185 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 1161185 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 1161185 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 1340581 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 1340581 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 1340581 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-10 1344244 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-10 1344244 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 1433440 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 1433440 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 1433440 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 1433440 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 1745939 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 เดชา พรมกลาง
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 1745939 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 1745939 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 1745939 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 1745939 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1232การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-10 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 1871638 1B1130การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ผลเหมาะสมกับลักษณะงาน 11445 วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 1871638 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 1871638 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2016-11-15 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2015-03-14 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2016-01-19 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-09-20 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-01-30 10670 10670 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-02-05 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2015-05-12 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 I251 Atherosclerotic heart disease โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 2020-04-15 10670 10670 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 I259 Chronic ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2020-04-07 10670 10670 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 J459 Asthma\, unspecified โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียด 1996-03-20 11445 11445 03
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 M050 Felty's syndrome กลุ่มอาการเฟลดี 2016-04-29 11445 11445 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2017-05-13 11445 11445 03
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2016-01-19 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 N185 202110
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 N189 Chronic renal failure\, unspecified 202110
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 Z017 Laboratory examination 202110
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 141/76 2021-10-25 144/71 2021-10-21 8.10 2021-10-04 70 164 84

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 8.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 9.10 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 2.50 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 12.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 26.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 182.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 6.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 4.02 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 193.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 92.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 205.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 5.61 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-10-04 18.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-09-02 10.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-08-02 9.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 9.30 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 14.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 4.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 11.30 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 9.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 5.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 4.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-07-01 95.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-06-01 10.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 10.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 5.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 3.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 179.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 37.90 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 5.56 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 9.84 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-31 4.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
43 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 8.94 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
44 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 42.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
45 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 30.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
46 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 5.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
47 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 5.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
48 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 8.94 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
49 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 5.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
50 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 30.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
51 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 42.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
52 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-05-12 5.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-05-04 9.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 25.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 13.87 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 5.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 9.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 93.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 3.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 9.30 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 3.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-04-03 21.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-03-02 10.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 27.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 40.80 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 5.42 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 10.31 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 94.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 12.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 9.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 4.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-22 2.20 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-02-03 9.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 9.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 183.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 5.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 73.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 157.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 25.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 11.12 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 6.68 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 12.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 4.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 75.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-25 4.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
93 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-01-20 6.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
94 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-01-20 8.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
95 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2021-01-20 6.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 92.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 27.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 130.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 13.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 9.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 13.32 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 5.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 0.20 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 112.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 23.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 3.56 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 5.89 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 7.30 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 0.30 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2021-01-05 9.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
113 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-12-23 6.48 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-12-01 11.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 108.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 25.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 41.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 4.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 9.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 12.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 9.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 5.28 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-12 8.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 4.93 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 4.42 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 95.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 27.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 9.10 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 6.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-10-01 11.19 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-09-03 9.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
139 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-09-02 8.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
140 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-09-02 24.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
141 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-09-02 6.02 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
142 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-09-02 5.24 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-08-03 9.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 12.20 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 20.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 9.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 5.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 3.99 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 132.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 9.10 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 22.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-07-07 4.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 34.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 5.79 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 10.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 9.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 5.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 5.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-29 151.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-06-02 8.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
167 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-05-13 24.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
168 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-05-13 6.87 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
169 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-05-13 3.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
170 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-05-13 7.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
171 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-05-13 5.02 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
172 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-05-13 25.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-05 6.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 4.07 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 9.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 9.36 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 2.69 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 28.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-05-02 6.02 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
183 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-04-15 9.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
184 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-04-15 5.24 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
185 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-04-15 33.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
186 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2020-04-15 6.08 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 93.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 9.16 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 23.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 2.61 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 12.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 17.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 8.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 4.77 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-04 3.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 165.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 6.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 11.05 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
203 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 36.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
204 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 1.86 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
205 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 114.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
206 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 8.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
207 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
208 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 25.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
209 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 106.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
210 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 4.81 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
211 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 8.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
212 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
213 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-30 6.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
214 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-03-03 7.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
215 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-02-04 7.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
216 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 24.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
217 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 10.45 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
218 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
219 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
220 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 0.30 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
221 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 171.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
222 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
223 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 4.81 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
224 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
225 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 7.00 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
226 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 28.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
227 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 0.60 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
228 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 4.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
229 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 8.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
230 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
231 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-20 57.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
232 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 173.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
233 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 3.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
234 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 8.85 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
235 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 0.63 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
236 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
237 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 5.91 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
238 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 44.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
239 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 161.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
240 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 89.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
241 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 31.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
242 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 17.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
243 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 13.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
244 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 7.50 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
245 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 5.51 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
246 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 111.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
247 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 38.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
248 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 0.22 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
249 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 7.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
250 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 93.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
251 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 128.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
252 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-01-04 68.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
253 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 9.14 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
254 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 12.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
255 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 2.58 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
256 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
257 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
258 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 3.83 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
259 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 5.77 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
260 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
261 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 126.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
262 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
263 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 28.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
264 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-23 5.93 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
265 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-12-07 8.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
266 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-11-09 8.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
267 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
268 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 4.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
269 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 9.26 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
270 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 3.14 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
271 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 121.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
272 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 32.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
273 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 23.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
274 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 5.55 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
275 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 11.30 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
276 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
277 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-07 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
278 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 9.07 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
279 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 20.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
280 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 3.26 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
281 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 14.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
282 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 21.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
283 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 9.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
284 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 3.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
285 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 4.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
286 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 3.18 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
287 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
288 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-10-05 132.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
289 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-09-07 8.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
290 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-08-03 10.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
291 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 25.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
292 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 9.45 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
293 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 4.29 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
294 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 15.11 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
295 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 10.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
296 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 19.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
297 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 5.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
298 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 3.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
299 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
300 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
301 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-06 133.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
302 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 5.68 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
303 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
304 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
305 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 38.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
306 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 5.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
307 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 4.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
308 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 12.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
309 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
310 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
311 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 9.22 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
312 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-07-01 3.74 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
313 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-06-08 10.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
314 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 0.21 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
315 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 7.80 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
316 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 27.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
317 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 193.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
318 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 0.60 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
319 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 50.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
320 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 40.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
321 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 138.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
322 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
323 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 116.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
324 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 10.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
325 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-05-04 125.40 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
326 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
327 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 5.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
328 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
329 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 12.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
330 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
331 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 12.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
332 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 8.05 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
333 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 108.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
334 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 6.64 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
335 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 3.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
336 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 117.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
337 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
338 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 129.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
339 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 5.47 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
340 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-22 61.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
341 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
342 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 7.81 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
343 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 24.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
344 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 6.47 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
345 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 14.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
346 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 22.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
347 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 10.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
348 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
349 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 3.35 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
350 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
351 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-04-06 95.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
352 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-09 8.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
353 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 9.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
354 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 10.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
355 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
356 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 18.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
357 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 99.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
358 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 5.13 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
359 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
360 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 11.83 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
361 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
362 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 36.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
363 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
364 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 8.28 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
365 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-03-04 4.17 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
366 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-02-09 9.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
367 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 21.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
368 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 11.44 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
369 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 5.68 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
370 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 153.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
371 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
372 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
373 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 4.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
374 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
375 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 11.44 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
376 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 7.96 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
377 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 6.89 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
378 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 11.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
379 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-28 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
380 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 4.64 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
381 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
382 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 13.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
383 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
384 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
385 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 7.21 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
386 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 3.71 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
387 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 7.56 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
388 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 13.01 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
389 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
390 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-19 36.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
391 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2019-01-05 9.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
392 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-26 12.24 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
393 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-26 19.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
394 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-26 138.30 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
395 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-26 4.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
396 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-26 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
397 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-26 12.24 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
398 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-26 3.84 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
399 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
400 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 8.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
401 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 8.76 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
402 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 6.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
403 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 75.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
404 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
405 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
406 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 8.76 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
407 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 6.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
408 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
409 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
410 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 114.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
411 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
412 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-24 5.99 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
413 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 25.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
414 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 28.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
415 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 3.81 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
416 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
417 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 11.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
418 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 8.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
419 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
420 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
421 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 4.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
422 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 7.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
423 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 6.08 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
424 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-12-08 11.93 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
425 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
426 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 115.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
427 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
428 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 7.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
429 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 144.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
430 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 7.86 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
431 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 7.52 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
432 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 5.22 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
433 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 51.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
434 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
435 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
436 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 7.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
437 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
438 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-29 10.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
439 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-11-03 8.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
440 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 70.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
441 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 64.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
442 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 226.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
443 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 0.60 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
444 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
445 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 59.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
446 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 133.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
447 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 211.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
448 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 6.90 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
449 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 140.40 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
450 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-26 0.29 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
451 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 8.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
452 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
453 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
454 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 5.92 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
455 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 7.73 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
456 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 3.95 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
457 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 8.90 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
458 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 26.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
459 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 26.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
460 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
461 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 8.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
462 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-10-10 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
463 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2018-09-06 5.95 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
464 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2018-09-06 0.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
465 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2018-09-06 9.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
466 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61061347 2018-09-06 47.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
467 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
468 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 8.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
469 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 6.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
470 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 3.57 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
471 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 115.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
472 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 27.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
473 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 80.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
474 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 4.59 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
475 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
476 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 8.33 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
477 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-08-28 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
478 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 8.21 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
479 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 4.94 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
480 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 5.14 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
481 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 10.33 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
482 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 19.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
483 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 109.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
484 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 4.41 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
485 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
486 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 10.33 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
487 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 96.70 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
488 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-07-31 134.70 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
489 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-06-22 7.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
490 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 127.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
491 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 6.12 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
492 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
493 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 122.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
494 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 18.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
495 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 101.50 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
496 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
497 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 8.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
498 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 5.69 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
499 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-05-21 8.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
500 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-07 7.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
501 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-07 8.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
502 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-07 14.91 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
503 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-07 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
504 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-07 80.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
505 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-06 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
506 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-06 8.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
507 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-06 7.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
508 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-06 23.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
509 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-04-06 6.80 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
510 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-02-26 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
511 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-02-26 9.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
512 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-02-26 8.17 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
513 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-02-26 18.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
514 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-02-26 6.56 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
515 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-25 7.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
516 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-25 21.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
517 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-25 7.19 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
518 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-25 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
519 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-17 15.50 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
520 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-17 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
521 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-17 104.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
522 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-17 7.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
523 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2018-01-17 9.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
524 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-12-04 8.96 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
525 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-12-04 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
526 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-12-04 6.39 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
527 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-12-04 23.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
528 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-10-03 5.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
529 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-10-03 22.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
530 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-10-03 10.11 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
531 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-10-03 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
532 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-08-08 10.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
533 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-08-08 4.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
534 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-08-08 23.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
535 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-08-08 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
536 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-06-13 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
537 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-06-13 5.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
538 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-06-13 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
539 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-06-13 22.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
540 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-06-13 113.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
541 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-04-11 4.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
542 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-04-11 23.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
543 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-04-11 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
544 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-03-14 4.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
545 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-03-14 24.01 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
546 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2017-03-14 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
547 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-12-20 4.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
548 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-12-20 3.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
549 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-12-20 21.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
550 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-12-20 17.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
551 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-11-15 17.64 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
552 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-11-15 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
553 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-11-15 4.95 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
554 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-11-15 3.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
555 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-11-15 19.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
556 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-09-20 6.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
557 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-09-20 22.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
558 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-09-20 24.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
559 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-09-20 143.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
560 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-09-20 5.34 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
561 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-09-20 2.83 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
562 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-07-29 210.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
563 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-02-05 174.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
564 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-11-10 193.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
565 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-09-18 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
566 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-07-08 2.40 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
567 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-07-08 25.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
568 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-07-08 42.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
569 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-07-08 159.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
570 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-07-08 4.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
571 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-05-12 2.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
572 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-05-12 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
573 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-05-12 25.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
574 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-05-12 5.34 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
575 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-03-24 244.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
576 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-02-24 270.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
577 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2015-01-27 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 011840 2020-04-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-09-20 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ : 1J08
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-04-29 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล : 1J01
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-04-29 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม : 1J03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000024401 2016-04-29 ให้ความรู้ด้านโภชนาการ : 1J05