DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 140914
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  61 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองโก  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 334/1 40 09 01 06 2022-06-01 06:37:11
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 58082807 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2017-10-30 16:28:54
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000221222 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2015-12-01 13:08:15

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-10 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-10 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-17 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 449979 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 449979 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 449979 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 449979 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-03-12 590046 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-03-12 590046 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-03-12 590046 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-03-12 590046 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-02-21 1338970 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 กัญญาพัชร กุลทะเล
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-02-21 1338970 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 กัญญาพัชร กุลทะเล
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 1453669 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 1453669 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 1453669 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 1453669 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 แคทลียา ทัดลอง
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-01-18 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 แคทลียา ทัดลอง
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-11 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-04-16 1992917 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-04-16 1992917 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-04-16 1992917 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-04-16 1992917 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2015-12-14 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2015-01-08 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-01-12 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายจากขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงสมอง 2017-08-30 10670 10670 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I639 Cerebral infarction\,unspecified เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด 2017-08-30 10670 10670 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2015-12-01 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I694 Sequelae of stroke\, not specified as haemorrhage or infarction ผลที่ตามมาของโรคลมอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2015-12-14 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I698 Sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 2021-12-28 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202202
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 G442 Tension-type headache 202201
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries 202112
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 I639 Cerebral infarction\,unspecified 202112
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 J128 Other viral pneumonia 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 125/75 2022-02-18 120/80 2021-04-16 11.00 2021-02-19 77 158 94

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-06-01 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 27.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 106.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 197.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 9.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 4.13 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2022-02-18 0.48 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 0.45 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 3.86 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 11.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 23.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 129.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 109.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 226.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2021-02-19 219.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-11-18 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-08-25 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 157.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 183.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 37.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 174.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 106.28 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 111.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-29 0.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-24 224.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-22 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-22 0.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-22 3.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-22 106.28 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-22 24.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-22 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-07-22 12.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-08-27 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-05-24 173.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-03-12 201.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 20.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 0.42 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 248.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 113.35 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 3.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 0.42 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 156.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 0.44 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 189.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 189.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 4.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 0.44 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 111.62 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-01-09 22.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-10-12 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-10-12 153.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-07-17 175.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-07-17 175.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 141.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 153.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 115.99 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 187.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2018-01-17 0.40 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-11-23 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
81 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 58082807 2017-08-30 9.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
82 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 58082807 2017-08-30 3.52 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 99.80 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 0.36 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 11.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
86 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 58082807 2017-08-30 0.43 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
87 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 58082807 2017-08-30 24.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 4.05 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 120.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 14.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
91 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 58082807 2017-08-30 113.27 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 26.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 135.20 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2017-08-30 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-02-21 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 กัญญาพัชร กุลทะเล
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2020-02-21 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 กัญญาพัชร กุลทะเล
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 140914 2019-02-08 ตรวจรอยโรคฟันผุในเด็กอายุ 3-5 ปี : 1D10 ดนัย กรมเหลี่ยม