DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04353  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
    HN 1493
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  66 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  ตำบลดูนสาด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60007159 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-03-27 09:22:37
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ตาย 2022-01-09 18:33:11
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 23 40 09 09 05 2020-02-28 11:07:09
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000003290 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2012-10-15 15:45:50

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04353 สุวิทย์ อิภิโช
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04353 สุวิทย์ อิภิโช
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04353 สุวิทย์ อิภิโช
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04353 สุวิทย์ อิภิโช
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04353 สุวิทย์ อิภิโช
6 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04353 สุวิทย์ อิภิโช
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04353 สุวิทย์ อิภิโช
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04353 สุวิทย์ อิภิโช
9 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04353 สุวิทย์ อิภิโช
10 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 สุวิทย์ อิภิโช
11 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 219769 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04353 สุวิทย์ อิภิโช
12 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2019-12-23 247494 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
13 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2019-12-23 247494 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
14 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2020-12-18 264837 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04353 พิมใจ หารพรม
15 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 266740 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
16 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 266740 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
17 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 266740 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
18 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04353 พิมใจ หารพรม
19 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04353 พิมใจ หารพรม
20 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04353 พิมใจ หารพรม
21 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04353 พิมใจ หารพรม
22 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04353 พิมใจ หารพรม
23 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04353 พิมใจ หารพรม
24 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04353 พิมใจ หารพรม
25 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04353 พิมใจ หารพรม
26 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04353 พิมใจ หารพรม
27 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04353 พิมใจ หารพรม
28 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04353 พิมใจ หารพรม
29 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04353 พิมใจ หารพรม
30 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04353 พิมใจ หารพรม
31 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04353 พิมใจ หารพรม
32 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04353 พิมใจ หารพรม
33 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 พิมใจ หารพรม
34 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-27 268955 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04353 พิมใจ หารพรม
35 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-12-27 282927 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04353 ประสาน ทัดลอง
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-05-01 1345369 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-05-01 1345369 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-05-01 1345369 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-05-01 1345369 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-05-01 1345369 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-05-01 1345369 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-05-01 1345369 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 1983754 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 1983754 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 1983754 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 1983754 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 1983754 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 1983754 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 1983754 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2019-09-24 11445 11445 03
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2012-11-12 1 11445 03
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2022-01-09 10670 10670 03
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 J459 Asthma\, unspecified โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียด 2015-11-05 11445 11445 03
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 J46 Status asthmaticus โรคหืดในภาวะหอบไม่หยุด 2016-12-22 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60007159 H401 Primary open-angle glaucoma 202112
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60007159 I469 Cardica arrest\, unspecified 202201
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 J459 Asthma\, unspecified 202110
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 J46 Status asthmaticus 202111
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 Z123 Special screening examination for neoplasm of breast 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60007159 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 8.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 10.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 3.00 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 146.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 12.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 21.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 7.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 0.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 6.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2022-01-09 64.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-10-27 143.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 4.01 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 5.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 0.71 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 133.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 233.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2021-03-31 89.66 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
27 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
28 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 6.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
29 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
30 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-11 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-09-15 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-03-06 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 90.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 235.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 196.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 001483 2020-02-05 91.86 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
42 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2020-01-29 182.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
43 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2019-12-23 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 วันเฉลิม รัตนวงษ์
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2021-01-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 วันเฉลิม รัตนวงษ์
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2018-03-08 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุวิทย์ อิภิโช
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1493 2016-11-28 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431