DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 076911
    : สุดสดา ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  397  บ้านชัยรุ่งเรือง  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 397 40 09 01 11 2021-09-05 22:46:28
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 10:03:34
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 55079278 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-05-23 09:30:04

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-07-11 224517 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-07-11 224517 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-07-11 224517 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-10-03 262903 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-10-03 262903 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-10-03 262903 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-17 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-17 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-17 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-03-06 586238 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-03-06 586238 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-03-06 586238 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 1027979 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 1027979 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-01-24 1243657 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-01-24 1243657 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-01-24 1243657 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-01-24 1243657 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-04-15 1345863 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-04-15 1345863 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 แคทลียา ทัดลอง
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-08-04 1457222 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-08-04 1457222 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-08-04 1457222 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 1546256 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 1546256 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-01-20 1705768 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-01-20 1705768 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-01-20 1705768 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-01-20 1705768 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-02-24 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-07-23 2046955 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 เดชา พรมกลาง
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-07-23 2046955 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-07-23 2046955 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-07-23 2046955 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-07-23 2046955 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-05-11 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2014-02-27 1 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2005-06-09 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2002-09-12 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-05-11 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2011-10-28 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-07-23 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2021-01-20 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 162.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 163.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 4.11 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 7.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 100.65 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 30.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 0.59 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 116.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-10-20 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-07-15 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-01-24 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 78.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 149.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 135.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 104.35 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 7.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-11-01 0.54 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-07-31 102.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-05-03 97.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-03-06 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 0.52 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 106.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 0.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 189.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 125.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2019-01-02 9.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-10-03 141.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-10-03 141.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-07-11 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-07-11 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-07-11 115.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-07-11 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-04-11 92.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-04-11 111.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-04-11 156.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-04-11 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-04-11 0.45 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-11-17 154.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 219.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 0.47 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 107.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-09-22 110.77 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2017-06-27 107.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2017-01-10 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-10-14 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-07-22 155.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-07-22 110.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-07-22 123.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-07-22 23.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-07-22 8.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-07-22 0.49 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-04-29 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2016-02-05 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-11-13 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-08-21 8.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-08-21 50.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-08-21 114.81 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-08-21 141.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-08-21 116.80 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-08-21 195.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-08-21 0.44 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-05-29 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2015-03-06 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-12-19 126.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-09-26 205.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-09-26 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-09-26 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-09-26 61.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-09-26 111.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-09-26 119.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-09-26 120.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-07-04 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-04-11 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-02-19 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2014-02-19 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2013-12-24 149.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2013-10-29 180.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2013-09-03 123.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2013-06-11 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2013-05-10 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 51.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 182.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 80.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 181.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 105.88 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 167.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 9.80 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-07-04 7.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-05-11 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-03-16 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2012-01-20 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000147565 2011-10-28 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-06-26 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-04-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 แคทลียา ทัดลอง
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2020-04-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 แคทลียา ทัดลอง
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076911 2018-10-03 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม