DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  15007  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
    HN 877
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  47 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านทุ่งใหญ่  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-03-27 09:22:37
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-02-01 09:42:55
3 12272-โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 189709 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-02-17 09:17:49
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 110 40 09 07 05 2017-08-02 10:36:42
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000153478 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-02-29 08:05:30

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-11-08 1032204 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-11-08 1032204 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-11-08 1032204 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-11-08 1032204 1B509ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบุรายละเอียด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-11-08 1032204 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2017-11-21 183850 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2017-11-21 183850 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-03-07 204956 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-03-07 204956 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-03-07 204956 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-03-07 204956 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-06-03 209228 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-06-03 209228 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
14 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-06-03 209228 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
15 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-06-03 209228 1B550การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
16 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-09-12 211771 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 15007 นิภา มณีภักดี
17 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-09-12 211771 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 15007 นิภา มณีภักดี
18 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-09-12 211771 1B560การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 15007 นิภา มณีภักดี
19 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-12-03 214697 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
20 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-12-03 214697 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
21 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-12-03 214697 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
22 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-12-03 214697 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
23 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-12-03 214697 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
24 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2020-12-23 229620 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
25 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2020-12-23 229620 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
26 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2021-12-30 241996 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
27 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2021-12-30 241996 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2019-05-02 11445 11445 03
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2022-02-01 10670 10670 03
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด 2022-02-01 11445 11445
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 I694 Sequelae of stroke\, not specified as haemorrhage or infarction ผลที่ตามมาของโรคลมอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2022-02-01 10670 10670 03
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 I698 Sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 2022-02-01 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202202
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified 202202
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202202
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 Z136 Special screening examination for cardiovascular disorders 202112
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 Z480 Attention to surgical dressings and sutures 202205

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 R072 Precordial pain 202202

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 / / 0 0 0
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 156/70 2022-02-08 / 62 170 0

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 27.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 24.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 7.40 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 10.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 1.07 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 12.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 9.40 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 2.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 2.40 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 107.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 17.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
17 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 0.75 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 24.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 14.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 22.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 2.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
25 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 10.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 73.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 0.31 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
28 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 107.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2022-02-01 109.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53422197 2022-02-01 2.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
31 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2021-12-30 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2020-12-23 84.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-06-05 102.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-04-10 194.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 0.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 9.16 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 1.86 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 92.73 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 3.04 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 160.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 11.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2020-03-23 3.71 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-12-06 4.02 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-12-06 30.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-12-06 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-12-06 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
51 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2019-12-03 82.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-11 26.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-11 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-11 91.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-11 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-11 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-11 3.91 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-11 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-10 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-10 4.19 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-10 23.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-09-10 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 78.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 0.25 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 9.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 22.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 0.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 15.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 7.70 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 0.18 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 103.99 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-14 16.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 76.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 0.15 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 102.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 7.30 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 22.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 3.95 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 0.23 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 14.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 17.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-07-08 21.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 29.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 0.95 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 96.96 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 8.41 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 2.79 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 103.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-06-25 14.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 3.95 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 101.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 103.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 299.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 103.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-05-02 0.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-04-26 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 36.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 15.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 3.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 0.55 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 34.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 77.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 0.22 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 109.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2019-03-14 7.20 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
125 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2018-12-14 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-19 193.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-19 98.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-19 94.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 0.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 14.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 25.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 108.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 0.81 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-07-12 11.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-01-04 29.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-01-04 112.35 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-01-04 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 081213 2018-01-04 0.75 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
142 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 877 2017-11-21 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -