DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  15007  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
    HN 716
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  77 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านบ้านทุ่งขุ่มทรัพย์   ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-27 23:12:33
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 65 40 09 07 11 2018-09-13 10:23:33
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000083425 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 14:16:57

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 206414 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 206414 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 206414 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 242875 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 242875 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 242875 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-11-21 285193 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-11-21 285193 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-11-21 285193 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-11-21 285193 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-11-21 285193 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-08-20 930675 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-08-20 930675 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จีรญาดา สีหาราช
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-08-20 930675 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จีรญาดา สีหาราช
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 1003769 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 1003769 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 1003769 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 1003769 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 1003769 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 1003769 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 1003769 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 1324834 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 1324834 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 1324834 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 1437701 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 1437701 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 1443967 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พรประภา ลอดชาย
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 1443967 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พรประภา ลอดชาย
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 2062943 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 2062943 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 2062943 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 2062943 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 2062943 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 2062943 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 2062943 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2317640 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2317640 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2317640 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2317640 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2317640 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2317640 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2317640 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
43 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
44 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
45 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
46 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
47 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
48 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
49 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
50 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
51 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
52 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
53 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 นิภา มณีภักดี
54 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
55 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 นิภา มณีภักดี
56 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2018-03-07 190841 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 นิภา มณีภักดี
57 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-25 205618 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
58 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
59 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
60 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
61 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
62 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
63 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
64 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
65 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
66 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
67 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
68 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
69 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
70 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
71 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-03-28 206113 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
72 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-06-07 208251 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
73 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-01-07 216486 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
74 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
75 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
76 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
77 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
78 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
79 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
80 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
81 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
82 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
83 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
84 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 นิภา มณีภักดี
85 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
86 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 นิภา มณีภักดี
87 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-06 218620 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 นิภา มณีภักดี
88 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-17 219434 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
89 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
90 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
91 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
92 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
93 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
94 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
95 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
96 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
97 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
98 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
99 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
100 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
101 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
102 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-11-06 226746 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
103 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2021-02-11 232934 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
104 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2022-03-31 245680 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
105 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2022-03-31 245680 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
106 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2022-05-18 246090 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
107 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2022-05-18 246090 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
108 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2022-05-18 246090 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2016-11-04 11445 11445 03
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2015-02-13 11445 11445 03
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 E116 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with other specified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด 2011-10-21 11445 11445 03
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-06-01 11445 11445 03
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2015-07-29 11445 11445 03
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 1987-01-15 11445 11445 03
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2004-06-01 00000 11445 03
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2004-06-01 11445 11445 03
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-04-10 11445 11445 03
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2011-12-16 11445 11445 03
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2022-05-21 11445 11445
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 M170 Primary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง 2014-11-19 11445 11445 03
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2021-08-20 11445 11445
14 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 N184 Chronic kidney disease, stage 4 Chronic kidney disease, stage 4 2022-01-07 11445 11445
15 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2018-05-19 11445 11445 03
16 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2018-05-19 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications 202201
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 E877 Fluid overload 202112
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 I10 Essential (primary) hypertension 202203
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202205
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 J029 Acute pharyngitis\, unspecified 202206
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 K30 Dyspepsia 202204
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 M5456 Low back pain Lumbar region 202205
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 M6260 Muscle strain Multiple sites 202205
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 M6269 Muscle strain Site unspecified 202204
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 N183 202110
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 R101 Pain localized to upper abdomen 202111
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 R42 Dizziness and giddiness 202205
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 R53 Malaise and fatigue 202112
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 Z539 Procedure not carried out\, unsepcified reason 202204

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 E877 Fluid overload 202112
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202205

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 130/60 2022-05-30 140/60 2022-04-10 6.70 2021-10-08 2 2020-12-14 58 170 82
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 120/60 2022-05-18 110/60 2022-03-31 1 2022-05-18 63 169 82

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 4.19 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 1.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 14.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 28.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 32.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 104.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-30 43.70 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 3.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 82.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 24.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 3.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 12.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 6.80 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 31.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 0.16 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 31.05 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 20.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 9.30 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 2.10 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 0.40 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-25 30.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 9.50 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 26.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 2.10 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 20.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 37.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 4.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 13.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 3.46 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-05-16 2.31 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 9.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 2.00 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 32.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 13.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 4.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 121.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 26.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 3.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 1.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-04-04 40.20 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-01-07 3.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-01-07 2.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-01-07 26.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-01-07 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-01-07 28.17 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-01-07 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2022-01-07 143.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-23 24.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-23 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-23 32.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-23 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-23 1.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-23 3.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-23 32.64 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-12-09 171.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 44.80 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 218.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 118.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 14.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 4.54 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 6.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 1.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 75.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-10-08 33.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 108.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 4.52 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 1.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 25.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-08-20 38.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 9.50 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 2.00 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 30.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 4.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 2.17 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 12.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 3.55 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-07-22 28.33 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-03-15 4.21 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-03-15 1.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-03-15 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-03-15 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-03-15 39.44 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-03-15 108.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-03-15 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-02-01 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-02-01 35.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-02-01 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-02-01 21.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-02-01 1.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2021-02-01 108.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 1.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 13.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 36.50 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 82.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 40.90 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-12-14 3.79 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-11-27 4.05 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-11-27 1.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-11-27 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-11-27 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-11-27 33.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-11-27 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-11-27 212.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 3.92 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 64.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 35.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 28.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 95.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-10-16 1.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 171.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 4.11 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 1.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-24 38.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 44.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 20.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 14.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 231.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 3.99 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-07-10 1.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-06-22 1.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-06-22 41.23 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-06-22 24.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-04-17 183.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-17 26.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-17 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-17 54.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-17 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-17 184.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-17 5.29 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-17 1.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 37.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 126.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 73.80 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 1.55 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 136.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-03-03 43.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2020-01-03 291.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-10-16 126.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-08-20 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-06-04 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
184 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-03-29 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-03-29 125.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-03-29 191.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-03-29 1.42 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-03-29 69.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-03-29 48.31 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-01-29 1.35 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-01-29 1.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-01-29 132.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2019-01-29 51.35 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-11-21 162.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-11-21 162.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 22.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 1.36 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 1.36 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 4.44 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
203 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 110.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
204 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-08-22 50.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
205 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
206 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 1.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
207 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
208 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 62.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
209 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-06-01 90.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
210 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-28 70.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
211 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-28 15.10 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
212 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-28 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
213 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-28 15.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
214 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-21 38.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
215 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-21 1.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
216 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-21 12.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
217 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-03-21 35.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
218 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-02-02 25.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
219 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-02-02 75.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
220 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-02-02 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
221 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2018-02-02 0.99 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
222 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-12-08 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
223 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-12-08 1.20 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
224 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-12-08 23.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
225 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-12-08 59.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
226 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-11-25 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
227 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-11-25 1.45 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
228 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-11-25 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
229 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-11-25 132.70 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
230 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-11-25 47.44 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
231 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-11-25 95.10 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
232 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-11-25 316.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
233 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-09-20 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
234 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-09-20 55.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
235 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-09-20 108.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
236 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 035441 2017-09-20 1.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2021-02-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2021-02-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-02-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-01-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2020-01-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-06-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-06-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-02-28 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2019-02-28 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-11-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-11-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-09-26 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
14 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-09-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
15 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-09-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
16 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-08-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
17 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-08-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
18 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-04-28 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
19 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2017-04-28 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
20 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2016-07-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
21 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2016-07-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
22 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2016-03-30 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 นิภา มณีภักดี
23 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2015-07-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
24 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2015-07-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
25 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2015-07-29 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
26 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2014-01-20 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
27 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2014-01-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
28 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2014-01-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
29 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2014-01-20
30 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2014-01-20
31 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2014-01-20
32 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2013-02-19
33 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2013-02-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
34 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2013-02-19
35 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2012-01-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
36 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2011-09-01 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439
37 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2011-08-12 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
38 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2011-07-07 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
39 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 716 2010-02-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001