DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 145073
    : ชะไมล์พร ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  55 ปี
    บ้านเลขที่  291  บ้านหนองโก  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 291 40 09 01 01 2021-11-05 07:47:07
2 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-09-28 15:10:09
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57021146 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2017-05-29 16:21:31
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 15:51:28
5 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 090556 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2014-06-24 22:39:15

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-05-25 203725 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-05-25 203725 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-05-25 203725 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นภาพร ธีระนันท์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 287860 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 287860 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 287860 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-12-25 327422 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-12-25 327422 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-12-25 327422 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-01-09 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-01-09 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-08 776584 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-08 776584 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-08 776584 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-08 776584 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-03 1333111 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-03 1333111 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-11 1271197 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-11 1271197 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-11 1271197 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-11 1271197 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-09-22 1509643 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-09-22 1509643 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-09-22 1509643 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-09-22 1509643 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-02-01 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 E107 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2015-12-13 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 E114 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with neurological complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท 2021-08-29 11445 11445
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-04-18 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2015-02-06 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2000-05-10 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2012-06-15 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2015-02-24 10670 10670 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-04-18 11445 11445 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2011-11-22 11445 11445 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 I252 Old myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายในอดีต 2015-03-05 11445 11445 03
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 I259 Chronic ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2011-05-16 11445 11445 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 I698 Sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 2021-08-10 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 M4306 Spondylolysis Lumbar region 202110
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 S617 Multiple open wounds of wrist and hand 202110
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 Z242 Need for immunization against rabies 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-09-15 180.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-06-11 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-04-22 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-04-22 0.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-04-22 24.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-04-22 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-04-22 100.47 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-04-22 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2021-04-22 165.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
10 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 121.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
11 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 102.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
12 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 157.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
13 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 4.80 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
14 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 163.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
15 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 10.70 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
16 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
17 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 24.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
18 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 55.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
19 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2021-03-05 15.90 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-12-18 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
21 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-12-04 5.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-12-04 61.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-12-04 84.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
24 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-12-04 83.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
25 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-12-04 121.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
26 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-12-04 150.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
27 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-12-04 6.50 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-09-22 126.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 140.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
30 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 6.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
31 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 7.10 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
32 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 24.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
33 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 45.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
34 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 120.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
35 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 58.40 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
36 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 148.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
37 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 84.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
38 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JM6139 2020-09-14 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 3.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 3.89 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 10.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 1.60 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 104.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-30 26.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-06-05 275.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-04-04 108.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-04-04 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-04-04 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-04-04 10.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-04-04 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-04-04 0.54 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-04-04 3.43 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 105.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 99.80 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 247.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-03-24 3.87 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-11 147.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-01-22 154.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 107.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 151.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 0.55 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-13 130.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-11-11 152.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-10-31 109.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-10-31 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-10-31 0.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-08-09 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-08-09 106.31 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-08-09 119.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 297.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 11.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 3.97 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 0.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 23.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-18 96.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-05-08 143.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2019-02-27 199.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-12-25 183.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-12-25 183.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 0.56 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 202.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 147.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 8.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 0.56 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 107.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-11-27 92.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2018-08-28 144.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-12-01 185.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-12-01 0.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-12-01 28.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-12-01 87.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-12-01 110.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-12-01 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-12-01 140.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-11-03 183.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 26.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 136.30 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 5.40 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 95.10 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 0.54 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 5.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 3.65 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-10-20 109.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-08-18 110.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-07-31 127.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-05-17 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-03-22 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-03-22 99.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2017-03-08 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-12-14 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-10-18 168.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-07-26 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-05-03 141.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-01-29 95.80 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-01-29 164.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-01-29 0.51 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-01-29 7.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-01-29 44.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-01-29 113.27 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2016-01-29 121.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2015-11-06 141.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2015-08-14 198.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2015-05-20 185.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2015-03-25 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2015-01-06 180.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2014-11-05 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2014-08-13 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2014-05-21 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2014-04-22 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2014-02-18 176.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2014-02-18 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-12-20 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-11-22 304.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-09-27 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-08-02 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 59.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 170.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 116.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 261.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 2.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 209.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 9.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-07-05 11.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-05-10 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2013-02-19 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-12-25 147.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-11-23 149.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-10-26 172.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-09-28 171.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-09-05 174.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-08-10 195.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-07-13 154.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-04-18 173.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 195.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 8.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 172.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 69.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 52.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 0.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 150.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2012-02-21 113.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000008325 2011-11-22 127.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145073 2020-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์