DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 083449
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  55 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านศีรสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 156 40 09 01 02 2022-06-21 13:35:11
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-28 17:16:15
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900655322 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 156 40 09 01 02 2022-03-07 08:22:55
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000156557 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 16:46:53
5 04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 5037 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 0 40 06 08 00 2014-08-21 18:10:08

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 239606 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 239606 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 239606 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 294850 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 294850 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 294850 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 วะนัสนัน วันสืบ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 294850 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 665019 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 665019 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 665019 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 818776 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 818776 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 818776 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 818776 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 882250 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 882250 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 882250 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 882250 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-10-09 1000278 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-10-09 1000278 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-10-09 1000278 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 1142221 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 1142221 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 1142221 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 1142221 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-02-25 1337107 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-02-25 1337107 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 1345519 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 1345519 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 1345519 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 1504715 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 1504715 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 1504715 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 1697106 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 1697106 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 1697106 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 2313273 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 2313273 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 2313273 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2016-11-04 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2015-10-30 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 E116 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with other specified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด 2011-10-25 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2016-09-09 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2010-07-08 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2009-03-13 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-04-11 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2011-10-25 11445 11445 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2018-05-19 11445 11445 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2018-05-19 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202111
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 N185 202203
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 Z014 Gynaecological examination (general)(routine) 202112
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 Z017 Laboratory examination 202203
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 Z099 Follow-up examination after unspecified treatment for other conditions 202110
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 Z242 Need for immunization against rabies 202201
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 Z492 Other dialysis 202112
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 Z719 Counselling\, unspecified 202201
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 Z768 Persons encountering health services in other specified circumstances 202206

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 / / 4 2021-12-07 0 0 0
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 122/71 2022-03-31 163/75 2021-11-29 7.20 2021-11-29 70 165 94

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 9.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 6.82 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 2.40 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 59.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 4.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 8.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 4.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 12.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-31 3.35 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 55.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 24.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 7.46 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 12.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 7.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 9.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 3.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-03-14 215.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 4.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 3.83 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 8.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 12.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 10.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 2.50 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 6.48 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 4.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 228.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2022-02-03 59.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 7.50 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 4.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 207.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 54.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 9.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 3.57 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 7.40 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 12.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-12-06 24.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 115.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 7.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 25.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 3.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 206.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 151.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 48.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 3.56 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 7.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 7.41 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 12.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 9.80 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 2.40 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-11-29 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 3.78 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 7.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 10.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 9.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 2.90 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 7.82 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 24.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 4.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-20 42.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 8.71 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 3.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 186.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 46.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 9.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 2.89 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 6.54 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 9.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-09-06 26.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
92 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 102.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
93 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 3.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
94 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 7.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
95 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 7.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
96 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
97 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
98 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 102.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
99 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 46.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
100 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 7.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
101 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 3.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
102 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 3.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
103 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 7.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
104 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 46.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
105 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-08-13 3.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
106 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-07-14 10.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
107 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-07-14 5.11 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
108 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64027936 2021-07-14 87.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 36.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 133.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 4.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 103.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 8.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 166.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 Negative Antibody test for hepatitis C virus, any specimen type [การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ hepatitis C virus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ] :0741699 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-13 9.40 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 193.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 32.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 3.78 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 10.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 20.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-07-12 5.19 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 5.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 9.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 5.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 162.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 28.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 19.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 4.07 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-04-19 9.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 4.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 7.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 19.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 6.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-01-18 30.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 10.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 5.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 6.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 115.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 8.18 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 9.31 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 4.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 93.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 141.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 31.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-11-09 16.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 22.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 11.31 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 175.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 32.60 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 3.96 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 5.30 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-09-14 11.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 4.39 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 5.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 15.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 12.22 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 212.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-07-13 33.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 33.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 3.87 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 4.02 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 16.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
184 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-04-15 15.91 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 16.01 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 18.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 32.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 151.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-27 4.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 4.57 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 15.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 131.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 13.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 210.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 27.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-01-07 4.09 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 4.20 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
203 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 179.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
204 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
205 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 257.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
206 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 3.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
207 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 7.70 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
208 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 21.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
209 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 4.09 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
210 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 0.09 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
211 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 18.06 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
212 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 17.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
213 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 18.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
214 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
215 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 0.11 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
216 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-12-03 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
217 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-11-26 4.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
218 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-11-26 15.27 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
219 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-11-26 54.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
220 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-10-09 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
221 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 4.30 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
222 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 2.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
223 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 20.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
224 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
225 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 31.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
226 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 105.30 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
227 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-07-30 146.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
228 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 36.82 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
229 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 18.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
230 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
231 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
232 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 121.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
233 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 3.92 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
234 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-05-29 2.02 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
235 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 180.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
236 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 4.01 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
237 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 1.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
238 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 21.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
239 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
240 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 42.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
241 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-03-20 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
242 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
243 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 256.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
244 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 39.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
245 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 4.22 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
246 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 1.91 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
247 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 21.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
248 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
249 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2019-02-18 1.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
250 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
251 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
252 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 127.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
253 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 141.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
254 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
255 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
256 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 4.13 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
257 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 10.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
258 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 1.76 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
259 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 43.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
260 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 26.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
261 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
262 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 157.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
263 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-12-11 1.76 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
264 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-10-19 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
265 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-10-19 131.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
266 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-10-05 200.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
267 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-10-05 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
268 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 1.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
269 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 24.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
270 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
271 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 51.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
272 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
273 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 185.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
274 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 4.45 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
275 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-08-15 1.52 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
276 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-06-13 451.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
277 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-06-13 11.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
278 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-06-13 1.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
279 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-06-13 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
280 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-06-13 163.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
281 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-06-13 49.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
282 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-06-13 227.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
283 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-04-10 205.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
284 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-01-12 130.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
285 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-01-12 21.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
286 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-01-12 1.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
287 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-01-12 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
288 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-01-12 60.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
289 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2017-09-15 222.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
290 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2017-09-15 53.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
291 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2017-09-15 567.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
292 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2017-09-15 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
293 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2017-09-15 1.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-05-18 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล : 1J01 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-05-18 แนะนำ / ให้ความรู้ เรื่องการใช้ยา : 1J02 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-05-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-05-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-05-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-05-18 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยอื่น ๆ : 1G18 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2021-05-18 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วย ไม่ระบุรายละเอียด : 1G19 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-02-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2020-02-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 083449 2018-10-05 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
11 04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 5037 2018-04-02 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 จิรัฏญาภรณ์ วาตาดา