DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 010149
    : ปาง ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  61 ปี
    บ้านเลขที่  197  บ้านหนองโก  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 197 40 09 01 06 2021-08-13 10:30:31
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 14:26:15

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-06-15 212656 1B150การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-06-15 212656 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-06-15 212656 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-03-29 694469 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-03-29 694469 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-03-29 694469 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-05-02 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-05-02 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-09-06 957534 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-09-06 957534 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-09-06 957534 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-09-06 957534 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-10 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-10 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-10 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-10 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-10 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-27 1339348 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-27 1339348 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-03-27 1339348 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-04-30 1B542การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลไม่สูบแล้ว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-06-01 1401950 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-06-01 1401950 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-06-01 1401950 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-07-16 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-07-16 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-08-04 1437075 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-08-04 1437075 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-08-04 1437075 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-08-06 1460194 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-08-06 1460194 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-08-06 1460194 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-08-06 1460194 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 แคทลียา ทัดลอง
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-15 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 แคทลียา ทัดลอง
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-29 1774866 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 วิริญญา แก้วพรม
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-29 1774866 1B1232การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูง 11445 วิริญญา แก้วพรม
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-29 1774866 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วิริญญา แก้วพรม
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-29 1774866 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 วิริญญา แก้วพรม
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-29 1774866 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 วิริญญา แก้วพรม
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-01-29 1774866 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วิริญญา แก้วพรม
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-02-11 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-07-23 2046298 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-07-23 2046298 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-07-23 2046298 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-07-23 2046298 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-07-23 2046298 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-07-23 2046298 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2021-07-23 2046298 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2000-01-27 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 I259 Chronic ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2016-10-14 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 118.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 3.64 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 0.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 23.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 141.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 88.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-11-05 194.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2020-01-09 109.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 129.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 0.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 3.39 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 140.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 95.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 24.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 265.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2019-10-31 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-10-04 117.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-10-04 0.64 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-10-04 120.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-10-04 98.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2018-10-04 0.64 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2017-07-06 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2017-07-06 142.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2017-07-06 116.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2017-07-06 90.18 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2017-07-06 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010149 2017-07-06 132.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 50.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 92.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 24.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 115.60 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 14.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 199.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-04-29 0.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2014-01-13 8.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2014-01-13 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2013-07-25 208.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2013-07-25 9.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2013-07-25 40.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2013-07-25 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2013-07-25 171.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2013-07-25 134.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2012-06-25 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2012-06-25 65.17 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 99.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 54.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 1.02 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 120.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 160.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 89.65 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 238.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2011-10-17 15.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020595 2016-10-14 ให้ความรู้ด้านโภชนาการ : 1J05