DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 041138
    : ทวี ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  55 ปี
    บ้านเลขที่  105  บ้านหนองโก  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 105 40 09 01 01 2021-08-23 13:30:01
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 14:17:43

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-06-27 218088 1B150การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-06-27 218088 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-06-27 218088 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-10 378460 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 723414 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 723414 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 723414 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 757643 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 757643 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 757643 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 846495 1B131การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 846495 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 846495 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-07-05 863410 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 11445 ชิชญา อินทร์นาง
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-09-04 956148 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-09-04 956148 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-01-28 1245375 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-01-28 1245375 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-01-28 1245375 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-02-05 1332877 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-02-05 1332877 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-05-01 1345890 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-05-01 1345890 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-05-01 1345890 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-05-01 1345890 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 1537564 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 1537564 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 1537564 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 1537564 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 1590036 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 1590036 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 1590036 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 1590036 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 1802166 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 1802166 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 1802166 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 1802166 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 E103 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2012-07-26 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2014-06-27 1 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2011-05-05 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 E130 Other specified diabetes mellitus at with coma เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับโคม่า 2012-03-23 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 E131 Other specified diabetes mellitus at with ketoacidosis เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน 2012-01-25 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2012-06-26 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2014-09-12 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2020-10-06 11445 11445 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 I693 Sequelae of cerebral infarction ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-08-13 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-03-26 30.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-03-26 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-03-26 62.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-03-26 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-03-26 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-03-26 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-03-26 1.29 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 4.65 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 1.37 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 29.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 57.65 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2021-02-03 163.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 59.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 7.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 1.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 82.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 162.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-12-08 464.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 124.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 126.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 50.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 173.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-10-06 41.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-01-28 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-11-05 161.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-09-04 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 24.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 80.65 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-06-28 170.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 177.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 4.26 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 1.20 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 19.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-05-01 68.62 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 94.62 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 187.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 514.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 3.99 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 10.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-04-02 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-10-05 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-10-05 97.92 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-10-05 9.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-10-05 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-10-05 182.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-10-05 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :14 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-07-13 164.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-05-18 170.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-03-23 186.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2016-01-19 198.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-10-21 0.99 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-10-21 9.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-10-21 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-10-21 89.06 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-10-21 234.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-10-21 65.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-10-21 161.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-07-29 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-05-06 185.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2015-02-03 171.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-12-09 179.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-09-12 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-09-12 35.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-09-12 86.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-09-12 313.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-09-12 37.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-09-12 135.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000092967 2014-09-12 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-02-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2020-02-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2019-01-04 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-07 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 จงจิต เปรมปรี
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 041138 2018-12-07 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 จงจิต เปรมปรี