DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 076600
    : เกริงเดช ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  78 ปี
    บ้านเลขที่  37  บ้านหนองโก  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-06-15 11:44:23
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 37 40 09 01 01 2021-01-07 15:09:17
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900646617 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 37 40 09 01 01 2021-01-07 15:09:17

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2018-12-06 383845 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 แคทลียา ทัดลอง
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 แคทลียา ทัดลอง
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2019-10-09 1001277 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 แคทลียา ทัดลอง
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1231การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1271การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1274การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าต้องเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำและติดตาม 11445 แคทลียา ทัดลอง
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 2021-01-07 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 076600 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-07-18 13777 13777 07

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
2 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 114.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 192.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
4 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 15.20 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
5 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 21.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
6 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 181.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
7 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 45.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
8 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 8.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
9 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 2.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
10 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 105.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
11 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น GR5355 2020-07-18 126.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -