DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 061548
    : บัวไข ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  453  บ้านศรีสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 453 40 09 01 07 2021-12-01 09:12:08
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-03-29 16:35:06
3 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 610003498 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2018-06-22 08:38:31
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 18:03:58
5 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IM7906 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2015-08-25 05:01:02

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 212741 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 212741 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 212741 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 281579 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 281579 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 281579 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 451383 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 451383 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 451383 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 451383 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 751450 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 751450 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 751450 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-06-05 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-06-05 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 866853 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 866853 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 866853 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 999213 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 999213 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 999213 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 1277693 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 1277693 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 1277693 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-03 1342672 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-03 1342672 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 แคทลียา ทัดลอง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 1573489 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 เดชา พรมกลาง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 1573489 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 1573489 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 1573489 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 1573489 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 1697098 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 1697098 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 1697098 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 1697098 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 1697098 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 1697098 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-17 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E107 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-03-05 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E110 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโคม่า 2015-06-01 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2015-10-01 10670 10670 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2013-07-10 10670 10670 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E116 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with other specified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด 2012-06-29 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-02-21 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2014-06-06 1 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2015-10-28 10670 10670 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E126 Malnutrition-related diabetes mellitus at with other specified complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด 2016-02-05 11445 11445 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 E127 Malnutrition-related diabetes mellitus at with multipla complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2015-10-16 11445 11445 03
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2013-06-26 10670 10670 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-08-21 11445 11445 03
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2014-12-23 11445 11445 03
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2016-03-15 10670 10670 03
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2015-08-25 10670 10670 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 N185 202110
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 Z017 Laboratory examination 202110
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 159/71 2021-10-29 132/76 2021-10-25 5.70 2020-10-05 53 153 88

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 11.31 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 23.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 9.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 4.32 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 3.27 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 9.30 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 14.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-10-04 2.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 59.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 9.40 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 4.31 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 8.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 2.30 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 4.44 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 3.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-06 152.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-09-02 10.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-08-03 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 9.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 9.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 3.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 9.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 10.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 25.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 4.44 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 4.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-07-01 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-06-01 7.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 9.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 5.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 3.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 9.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 91.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 27.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 57.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 4.86 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 7.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 28.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-31 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-05-04 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-24 11.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 9.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 9.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 4.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 9.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 12.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 26.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 4.27 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 4.19 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-04-01 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-03-02 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 11.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 3.65 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 5.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 28.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 7.11 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-02-24 97.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 186.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 11.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 39.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 3.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 3.44 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 29.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 0.29 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 9.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 1.60 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 12.75 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 226.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 0.86 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 1.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-30 8.10 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 7.48 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 32.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 9.40 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 5.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 2.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 101.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 28.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 32.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-18 3.94 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 3.73 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 7.50 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 0.46 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 94.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 7.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 71.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 9.31 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 8.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 9.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 2.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 0.23 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 175.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 4.17 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2021-01-05 28.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 1.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 99.50 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 6.29 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 10.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 9.14 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 3.80 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 1.70 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 6.69 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 24.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 138.30 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-23 19.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-12-01 9.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 2.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 132.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 35.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 27.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 4.63 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 11.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 3.19 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-16 10.10 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-11-04 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 4.23 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 198.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 4.45 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 35.80 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 5.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 9.19 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 11.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-05 108.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 2.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 12.29 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 21.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 4.61 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 2.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 4.20 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 10.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-10-03 9.80 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-09-01 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-08-05 11.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 9.00 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 3.80 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 3.70 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 157.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 23.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 35.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 4.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 10.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-13 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 3.99 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 10.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
184 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 36.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 8.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 3.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 15.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-07-08 19.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-06-03 10.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-05-06 10.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 12.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 9.35 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 3.73 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 2.69 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 165.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 26.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 37.30 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 4.84 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 4.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
203 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-13 10.25 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
204 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
205 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 9.66 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
206 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 9.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
207 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 3.47 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
208 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 12.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
209 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
210 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
211 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 4.50 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
212 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
213 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 2.91 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
214 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-04 94.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
215 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-03-04 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
216 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 26.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
217 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 36.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
218 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 5.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
219 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
220 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 10.79 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
221 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
222 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
223 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 8.78 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
224 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 3.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
225 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 3.46 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
226 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-17 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
227 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-02-05 9.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
228 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 337.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
229 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 0.70 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
230 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 29.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
231 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 19.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
232 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 16.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
233 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 349.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
234 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 8.20 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
235 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 4.65 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
236 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 21.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
237 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 12.19 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
238 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 112.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
239 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
240 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 11.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
241 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 0.22 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
242 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 15.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
243 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 133.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
244 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 8.61 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
245 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 3.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
246 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 211.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
247 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 4.20 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
248 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-01-04 3.67 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
249 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
250 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 3.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
251 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 8.95 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
252 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 3.32 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
253 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 183.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
254 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 37.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
255 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
256 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 4.37 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
257 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 10.12 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
258 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
259 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-16 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
260 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-12-07 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
261 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
262 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 12.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
263 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 3.79 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
264 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 9.04 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
265 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 6.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
266 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 1.99 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
267 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
268 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 27.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
269 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 25.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
270 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 2.01 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
271 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
272 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-20 6.51 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
273 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-11-09 10.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
274 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 10.59 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
275 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
276 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 12.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
277 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 7.92 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
278 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 131.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
279 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 78.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
280 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 3.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
281 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 4.16 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
282 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 22.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
283 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 189.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
284 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 363.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
285 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 39.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
286 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
287 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 5.39 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
288 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-07 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
289 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 7.62 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
290 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 12.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
291 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 3.99 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
292 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 13.87 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
293 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 18.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
294 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
295 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
296 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
297 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 2.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
298 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
299 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-10-05 133.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
300 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2019-09-19 2.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
301 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2019-09-19 4.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
302 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2019-09-19 4.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
303 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2019-09-19 39.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
304 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2019-09-19 25.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
305 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2019-09-19 8.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
306 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-09-07 11.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
307 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
308 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 3.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
309 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 9.27 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
310 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 2.11 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
311 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
312 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 26.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
313 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 2.05 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
314 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
315 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-10 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
316 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-08-03 10.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
317 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
318 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 22.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
319 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 34.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
320 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 3.92 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
321 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
322 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 9.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
323 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
324 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
325 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 8.65 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
326 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 4.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
327 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-15 3.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
328 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 18.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
329 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 10.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
330 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 3.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
331 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
332 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 2.92 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
333 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
334 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
335 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 8.57 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
336 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 12.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
337 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 3.76 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
338 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-07-06 12.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
339 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-06-08 9.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
340 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 8.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
341 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 185.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
342 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 24.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
343 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 0.86 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
344 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
345 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 493.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
346 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 410.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
347 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 79.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
348 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 10.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
349 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 7.80 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
350 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 16.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
351 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-05-04 0.30 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
352 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 21.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
353 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 333.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
354 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 4.25 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
355 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 49.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
356 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
357 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 7.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
358 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
359 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 11.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
360 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
361 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 40.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
362 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 7.99 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
363 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 23.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
364 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 4.47 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
365 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 3.45 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
366 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 181.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
367 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-22 12.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
368 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 3.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
369 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 2.70 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
370 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
371 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
372 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
373 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 19.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
374 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 8.73 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
375 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 5.21 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
376 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 13.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
377 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 22.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
378 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-04-06 11.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
379 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-03-09 10.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
380 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 18.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
381 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 60.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
382 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 4.38 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
383 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
384 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 10.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
385 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
386 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 11.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
387 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
388 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 8.75 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
389 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 3.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
390 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 4.09 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
391 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-11 10.05 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
392 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-02-09 10.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
393 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
394 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 8.15 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
395 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 3.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
396 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 3.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
397 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 11.07 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
398 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 21.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
399 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 15.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
400 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 4.46 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
401 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
402 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 11.07 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
403 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-19 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
404 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2019-01-05 7.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
405 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
406 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 8.24 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
407 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 8.89 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
408 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 2.43 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
409 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 104.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
410 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 8.24 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
411 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
412 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 4.74 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
413 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 104.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
414 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
415 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 4.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
416 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-17 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
417 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
418 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 11.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
419 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 4.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
420 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
421 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 11.43 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
422 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
423 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 7.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
424 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
425 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 8.34 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
426 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 3.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
427 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 2.69 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
428 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-12-08 11.43 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
429 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
430 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 8.87 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
431 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 5.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
432 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 1.29 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
433 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 7.92 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
434 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 27.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
435 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 42.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
436 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 4.13 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
437 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 7.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
438 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
439 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
440 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-12 6.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
441 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-11-03 5.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
442 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 8.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
443 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 0.61 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
444 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
445 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 53.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
446 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 113.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
447 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 251.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
448 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 8.50 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
449 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 131.40 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
450 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 0.24 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
451 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 29.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
452 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-30 207.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
453 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-11 6.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
454 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-11 3.27 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
455 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-11 6.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
456 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-11 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
457 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-11 6.67 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
458 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-11 37.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
459 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-11 8.87 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
460 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-05 8.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
461 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-10-05 176.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
462 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 2.87 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
463 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 53.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
464 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
465 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
466 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 8.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
467 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 4.05 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
468 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 25.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
469 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 153.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
470 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
471 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 4.44 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
472 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
473 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 8.79 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
474 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-09-24 8.93 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
475 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
476 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 9.13 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
477 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 5.97 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
478 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 3.57 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
479 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 149.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
480 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
481 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 7.28 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
482 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 3.44 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
483 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
484 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 149.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
485 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-08-17 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
486 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-07-02 112.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
487 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-07-02 7.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
488 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 3.43 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
489 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 8.74 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
490 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 5.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
491 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 142.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
492 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 7.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
493 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 9.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
494 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-06-15 5.13 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
495 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 20.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
496 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 5.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
497 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
498 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 3.84 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
499 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
500 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 104.30 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
501 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 9.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
502 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
503 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 7.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
504 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 2.66 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
505 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-04-20 138.10 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
506 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-02-13 104.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
507 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-02-13 130.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
508 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-02-13 5.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
509 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-02-13 29.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
510 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-02-13 165.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
511 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-02-13 8.33 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
512 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2018-02-13 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
513 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 136.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
514 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 26.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
515 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 8.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
516 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 3.97 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
517 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 5.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
518 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 93.90 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
519 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 135.70 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
520 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 10.46 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
521 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 7.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
522 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-12-19 2.77 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
523 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 29.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
524 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 7.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
525 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 2.87 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
526 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 212.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
527 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 4.70 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
528 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 95.20 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
529 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 8.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
530 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 3.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
531 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 9.71 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
532 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 5.71 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
533 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 2.12 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
534 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-10-10 137.70 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
535 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-08-22 208.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
536 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-08-22 22.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
537 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-08-22 6.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
538 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-08-22 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
539 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-08-22 12.50 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
540 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-06-27 13.64 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
541 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-06-27 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
542 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-06-27 117.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
543 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-06-27 139.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
544 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-06-27 5.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
545 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-06-27 50.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
546 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-04-25 5.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
547 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-04-25 14.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
548 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-04-25 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
549 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-04-25 22.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
550 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-03-29 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
551 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-03-29 38.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
552 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-03-29 6.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
553 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2017-03-29 12.38 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
554 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-12-07 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
555 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-10-12 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
556 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-08-17 24.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
557 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-08-17 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
558 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-08-17 10.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
559 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-08-17 5.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
560 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-08-17 3.82 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
561 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-08-17 7.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
562 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-05-25 107.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
563 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-05-25 3.92 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
564 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-05-25 6.40 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
565 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-05-25 26.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
566 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-05-25 6.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
567 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-04-27 7.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
568 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-04-27 6.84 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
569 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-04-27 4.15 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
570 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-04-27 6.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
571 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-04-27 20.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
572 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-04-27 106.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
573 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-04-22 123.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
574 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-15 19.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
575 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-15 3.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
576 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-15 4.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
577 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-15 101.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
578 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-15 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
579 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-15 11.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
580 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-03 2.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
581 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-03 3.59 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
582 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-03-03 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
583 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-02-24 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
584 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-01-27 7.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
585 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-01-27 8.85 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
586 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-01-27 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
587 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-01-27 4.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
588 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-01-27 21.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
589 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2016-01-27 59.70 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
590 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-01-07 2.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
591 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-01-07 69.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
592 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-01-07 4.74 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
593 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-01-07 9.44 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
594 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-01-07 20.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
595 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2016-01-07 4.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
596 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-12-17 3.98 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
597 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-12-17 15.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
598 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-12-17 19.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
599 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-12-17 2.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
600 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-12-17 4.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
601 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-12-17 106.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
602 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-10-28 90.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
603 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-10-28 3.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
604 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-10-28 15.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
605 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-10-28 20.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
606 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-10-28 2.42 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
607 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-10-27 150.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
608 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-09-25 143.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
609 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-09-01 150.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
610 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 327.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
611 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 10.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
612 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 19.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
613 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 218.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
614 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 3.89 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
615 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 5.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
616 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 57.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
617 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56028241 2015-08-25 4.15 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
618 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-06-09 3.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
619 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-06-09 9.28 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
620 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-06-09 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
621 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-06-09 4.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
622 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-06-09 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
623 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2015-03-17 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
624 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-12-23 147.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
625 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-10-28 14.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
626 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-10-28 230.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
627 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-10-28 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
628 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-10-28 3.52 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
629 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-10-28 21.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
630 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-09-02 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
631 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-09-02 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
632 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-09-02 26.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
633 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-07-04 9.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
634 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-07-04 3.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
635 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-07-04 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
636 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-07-04 19.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
637 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-07-04 18.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
638 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-07-04 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
639 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-06-06 234.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
640 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-05-21 250.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
641 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-26 98.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
642 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-26 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
643 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-26 22.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
644 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-25 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
645 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-25 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
646 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-25 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
647 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-25 22.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
648 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-03-25 22.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
649 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-02-25 495.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
650 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-02-25 109.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
651 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-02-25 237.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
652 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-02-25 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
653 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-02-25 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
654 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-02-25 28.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
655 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-17 22.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
656 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-17 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
657 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 221.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
658 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 250.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
659 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 25.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
660 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 7.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
661 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 34.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
662 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
663 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 287.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
664 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2014-01-03 158.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
665 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-11-06 220.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
666 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-09-11 186.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
667 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-07-17 18.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
668 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-07-17 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
669 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-06-19 34.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
670 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-06-19 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
671 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-06-19 226.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
672 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-06-19 185.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
673 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-06-19 264.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
674 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-06-19 17.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
675 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-06-19 186.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
676 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-05-22 210.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
677 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-04-26 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
678 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-03-29 20.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
679 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-03-29 267.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
680 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-03-29 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
681 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-03-29 181.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
682 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-03-29 31.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
683 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-03-29 2.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
684 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-03-29 630.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
685 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-02-01 108.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
686 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2013-01-08 150.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
687 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-11-13 386.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
688 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-11-13 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
689 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-10-16 267.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
690 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-10-16 19.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
691 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-10-16 109.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
692 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-10-16 27.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
693 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-10-16 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
694 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-10-16 239.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
695 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-10-16 192.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
696 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-08-21 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
697 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-06-29 185.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
698 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-05-04 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
699 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-04-11 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
700 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-03-14 262.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
701 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2012-02-21 171.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
702 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-12-27 290.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
703 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-12-27 1.20 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
704 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-12-27 34.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
705 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-12-27 52.82 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
706 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-12-27 302.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
707 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-12-27 196.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
708 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-11-15 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
709 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000125153 2011-10-18 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 แคทลียา ทัดลอง
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 แคทลียา ทัดลอง
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 061548 2020-04-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 แคทลียา ทัดลอง