DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 145177
    : สมยศ ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  75 ปี
    บ้านเลขที่  35/1  บ้านศรีสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-05-28 16:38:46
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 35/1 40 09 01 07 2021-04-10 06:15:25
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-05-27 10:53:06
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 10:42:08

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 281408 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-03-18 664143 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 751460 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ทศพล คำภูมี
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 751460 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ทศพล คำภูมี
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 751460 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ทศพล คำภูมี
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 751460 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ทศพล คำภูมี
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 866855 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 866855 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 866855 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 866855 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 866855 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 866855 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 866855 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 999218 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 999218 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 999218 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-30 1012258 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2020-04-02 1343718 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2020-04-02 1343718 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 A150 Tuberculosis of lung\, confirmed by sputum microscopy with or without culture วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจเสมหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อาจมีหรือไม่มีการเพาะเชื้อ 2014-06-23 1 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 A159 Respiratory tuberculosis unspecified\, confirmed bacteriologically and histologically วัณโรคระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ 2008-10-21 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 B200 HIV disease resulting in mycobacterial infection โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อไมโคแบคทีเรีย 2013-09-16 1 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2016-06-21 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2013-04-26 1 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E115 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with peripheral circuratory complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย 2016-05-18 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E116 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with other specified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด 2016-07-25 13777 13777 07
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-08-22 11445 11445 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2016-10-10 11445 11445 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2001-05-08 11445 11445 02
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-08-20 10670 10670 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2008-11-18 11445 11445 02
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I119 Hypertensive hert diseases without (cogestive) heart failure โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูงที่ไม่มีหัวใจล้มเหลว (แบบมีน้ำคั่ง) 2017-09-15 10670 10670 03
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I129 Hypertensive renal disease without renal failure โรคไตจากความดันโลหิตสูงที่ไม่มีไตวาย 2012-04-11 11445 11445 03
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-07-31 11445 11445 03
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2011-10-21 11445 11445 03
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, subcortical เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ใต้เปลือกสมอง 2021-04-10 10670 10670 03
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2019-11-18 11445 11445 03
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 I694 Sequelae of stroke\, not specified as haemorrhage or infarction ผลที่ตามมาของโรคลมอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2020-07-23 10670 10670 03
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2018-07-19 10670 10670 03
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2017-05-24 11445 11445 03
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2017-05-24 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 1.70 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 14.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-04-10 3.68 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 17.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-04-10 67.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-04-10 17.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 5.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 2.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 3.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-04-10 13.85 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 313.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-04-10 5.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 4.22 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 12.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2021-04-10 9.50 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
18 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-04-10 3.06 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-02-04 36.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
20 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-02-04 2.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
21 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-02-04 9.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-02-04 4.50 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
23 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-02-04 4.75 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
24 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-02-04 23.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
25 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2021-02-04 92.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
26 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-11-12 34.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
27 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-11-12 24.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
28 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-11-12 9.57 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
29 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-11-12 52.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
30 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-11-12 4.34 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
31 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-11-12 4.81 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-11-12 126.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
33 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 10.19 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 27.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
35 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 108.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
36 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 4.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
37 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 2.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
38 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 9.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
39 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 36.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-08-20 4.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-06-28 4.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
42 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-06-28 4.99 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
43 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-06-28 3.81 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
44 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-06-28 31.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
45 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-06-28 23.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
46 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-06-28 9.28 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
47 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 45.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
48 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 2.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
49 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 10.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
50 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 107.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
51 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 4.31 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
52 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 4.19 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
53 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 27.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
54 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-05-28 155.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
55 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 48.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
56 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 3.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
57 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 10.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
58 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 96.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
59 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 4.50 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
60 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 4.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
61 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 28.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
62 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2020-03-05 175.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
63 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 4.05 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
64 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 2.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
65 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 7.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
66 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 55.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
67 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
68 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 11.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
69 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 25.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
70 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-12-12 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 175.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 40.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 4.31 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 12.21 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 23.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 131.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 3.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-10-07 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
79 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 45.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
80 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 3.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
81 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 10.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
82 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 167.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
83 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 3.91 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
84 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 4.20 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
85 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 26.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
86 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-09-19 73.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 40.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 3.93 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 12.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 3.47 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-07-15 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
95 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-06-27 3.66 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
96 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-06-27 3.42 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
97 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-06-27 41.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
98 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-06-27 23.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
99 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-06-27 12.08 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
100 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-06-27 3.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 21.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 12.48 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 62.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 3.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 174.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 73.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 3.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 42.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-04-22 8.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
113 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-04-04 11.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
114 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-04-04 3.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
115 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-04-04 88.00 Parathyroid hormone, serum/plasma [การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0614402 
116 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-04-04 4.01 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
117 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-04-04 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
118 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-04-04 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
119 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-04-04 45.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 8.47 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 11.69 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 2.45 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 41.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 132.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 22.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 11.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 3.86 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 11.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 3.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 132.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-01-21 3.83 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
134 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-01-10 4.06 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
135 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-01-10 27.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
136 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-01-10 247.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
137 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-01-10 31.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
138 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-01-10 1.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
139 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-01-10 11.13 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
140 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2019-01-10 3.71 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 3.59 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 12.82 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 171.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 23.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 132.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 3.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 12.82 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 93.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 171.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
150 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-10-11 10.14 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
151 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-10-11 2.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
152 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-10-11 4.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
153 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-10-11 4.25 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
154 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-10-11 32.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
155 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-10-11 25.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 4.23 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 93.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 10.76 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 39.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 3.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 10.76 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 37.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-08-20 28.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
165 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-07-19 1.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
166 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-07-19 4.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
167 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-07-19 3.65 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
168 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-07-19 33.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
169 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-07-19 28.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
170 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-07-19 10.11 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 3.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 95.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 207.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 11.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 3.61 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 11.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-06-11 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
179 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-05-17 114.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
180 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-05-17 37.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
181 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-05-17 26.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
182 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-05-17 10.17 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
183 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-05-17 3.87 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
184 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-05-17 4.53 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-04-02 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-04-02 4.45 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-04-02 8.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-04-02 11.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-04-02 27.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-04-02 10.32 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
191 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-03-08 48.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
192 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-03-08 25.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
193 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-03-08 9.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
194 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-03-08 2.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
195 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-03-08 4.69 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
196 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-03-08 4.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-01-29 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-01-29 10.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-01-29 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-01-29 9.51 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-01-29 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-01-29 4.92 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
203 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-01-04 9.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
204 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-01-04 3.86 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
205 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-01-04 4.74 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
206 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-01-04 27.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
207 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-01-04 279.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
208 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-01-04 47.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
209 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2018-01-04 1.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
210 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-12-06 5.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
211 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-12-06 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
212 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-12-06 164.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
213 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-12-06 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
214 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-12-06 8.28 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
215 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-12-06 24.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
216 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-12-06 73.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
217 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-11-09 5.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
218 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-11-09 1.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
219 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-11-09 42.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
220 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-11-09 3.61 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
221 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-11-09 9.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
222 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-11-09 24.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
223 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-09-15 104.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
224 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-09-15 3.82 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
225 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-09-15 17.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
226 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-09-15 16.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
227 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-09-15 2.33 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
228 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60068348 2017-09-15 7.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
229 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-08-01 12.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
230 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-08-01 9.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
231 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-08-01 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
232 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-05-30 11.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
233 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-05-30 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
234 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-05-30 9.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
235 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 20.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
236 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 225.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
237 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 135.80 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
238 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 9.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
239 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 101.80 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
240 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 6.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
241 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 225.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
242 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 4.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
243 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2017-02-07 7.22 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
244 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2017-01-10 55.40 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
245 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2017-01-10 4.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
246 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2017-01-10 7.37 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
247 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2017-01-10 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
248 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2017-01-10 6.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
249 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-11-08 9.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
250 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-11-08 3.78 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
251 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-11-08 5.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
252 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-11-08 23.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
253 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-09-13 6.79 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
254 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-09-13 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
255 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-09-13 7.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
256 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-09-13 160.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
257 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-09-13 4.02 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
258 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-08-29 109.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
259 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-07-25 7.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
260 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-07-25 138.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
261 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-06-27 301.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
262 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-06-27 7.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
263 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 4.70 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
264 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 66.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
265 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 5.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
266 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 23.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
267 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
268 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 89.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
269 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 5.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
270 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น FF8805 2016-05-20 57.90 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
271 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-04-01 176.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
272 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-02-02 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
273 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-12-04 222.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
274 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-12-04 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
275 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-12-04 3.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
276 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-12-04 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
277 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-12-04 14.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
278 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-09-09 198.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
279 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-06-17 4.32 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
280 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-06-17 3.75 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
281 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-06-17 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
282 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-06-17 15.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
283 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-06-17 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
284 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-03-25 175.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
285 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-03-25 3.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
286 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-03-25 30.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
287 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-03-25 17.92 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
288 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-03-25 8.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
289 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-03-25 115.40 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
290 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2015-01-28 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
291 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2014-12-03 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
292 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2014-10-08 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
293 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2014-09-16 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
294 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2014-08-20 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
295 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2014-07-22 342.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
296 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2014-07-22 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
297 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-08-14 238.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
298 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-06-19 157.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
299 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-05-22 164.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
300 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-04-26 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
301 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 256.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
302 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 86.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
303 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 152.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
304 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 2.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
305 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 11.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
306 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 25.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
307 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 28.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
308 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 190.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
309 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-29 3.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
310 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-03-06 223.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
311 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2013-01-09 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
312 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-12-12 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
313 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-11-14 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
314 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-10-17 175.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
315 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-09-19 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
316 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-08-22 217.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
317 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-07-31 186.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
318 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-07-06 229.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
319 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-06-29 236.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
320 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-06-01 214.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
321 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-05-04 255.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
322 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-04-11 185.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
323 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-04-11 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
324 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-04-11 45.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
325 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-04-11 110.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
326 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-04-11 118.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
327 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-03-14 276.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
328 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-02-15 189.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
329 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-01-18 2.30 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
330 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-01-18 28.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
331 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2012-01-18 27.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
332 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2011-12-23 203.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
333 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2011-11-23 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
334 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2011-10-21 206.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2020-04-02 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2020-04-02 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-03-18 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 ดนัย กรมเหลี่ยม
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2019-03-18 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 ดนัย กรมเหลี่ยม
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145177 2018-11-12 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000133463 2016-09-13 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ : 1J08