DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 064353
    : จำปา ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  84 ปี
    บ้านเลขที่  12/1  บ้านศีรสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 12/1 40 09 01 02 2021-08-23 15:43:41
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62004582 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2019-02-25 19:53:11

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 จงจิต เปรมปรี
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 384414 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-10-11 1002636 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1241การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1271การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-01-06 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-05-11 2000244 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-05-11 2000244 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2021-05-11 2000244 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-08-06 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-02-20 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 I630 Cerebral infarction due to thrombosis of precerebral arteries เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง 2021-07-30 11445 11445
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2019-01-20 10670 10670 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 I693 Sequelae of cerebral infarction ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-07-30 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-03-06 159.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-02-06 178.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62004582 2019-01-20 23.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 28.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62004582 2019-01-20 0.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 0.71 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62004582 2019-01-20 3.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62004582 2019-01-20 76.22 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 306.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 80.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62004582 2019-01-20 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 4.15 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62004582 2019-01-20 16.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2019-01-20 0.71 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 251.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 064353 2018-12-07 251.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -