DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 037588
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  59 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านศีรสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 408 40 09 01 02 2022-06-22 09:03:02
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61030381 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-29 10:30:09
3 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 620002868 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2019-05-31 09:04:46
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000087463 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 09:11:40

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-09-19 256424 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-09-19 256424 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-09-19 256424 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-11-21 285195 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-11-21 285195 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-11-21 285195 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-11-21 285195 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-12-18 309262 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-12-18 309262 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-03-19 664428 1B1130การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ผลเหมาะสมกับลักษณะงาน 11445 จูณี คงทรัพย์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-03-19 664428 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-03-19 664428 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จูณี คงทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-05-02 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-05-02 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-05-08 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-05-08 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 963656 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 963656 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 963656 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 963656 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 963656 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 963656 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 963656 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-11-06 1030667 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-11-06 1030667 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-11-06 1030667 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-11-06 1030667 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-02-18 1335122 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-02-18 1335122 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 1334486 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 1334486 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 1334486 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 1334486 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-06-01 1401473 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-06-01 1401473 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-06-01 1401473 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-06-16 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-06-16 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-02-02 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 2181031 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 2181031 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 2181031 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-02-02 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2019-06-12 10670 10670 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-04-18 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2012-07-11 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-10-06 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2013-05-26 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61030381 H360 Diabetic retinopathy (E10-E14+ with common fourth character .3) 202111
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 I10 Essential (primary) hypertension 202110
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 J020 Streptococcal pharyngitis 202202
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202204

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 120/79 2022-05-06 140/69 2022-01-25 9.90 2021-10-08 1 2021-01-06 4 2021-07-13 56 160 84

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-05-06 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 28.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 259.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 194.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 153.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2022-01-25 274.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 20.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 325.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 1.19 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 9.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 147.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 431.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 50.09 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 2 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 4.51 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 31.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 373.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-12-07 29.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-11-09 153.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-11-09 668.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-10-08 135.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-10-08 527.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-10-08 9.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-10-08 1.17 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-10-08 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-10-08 186.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-10-08 51.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-08-24 165.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-08-24 1313.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 716.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 18.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 209.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 0.99 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 136.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 63.01 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-07-13 4.49 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-04-02 108.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-04-02 98.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-04-02 3.79 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-04-02 1.08 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-04-02 17.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-04-02 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-04-02 56.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-01-06 213.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-01-06 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2021-01-06 118.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 21.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 161.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 60.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 151.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 462.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 2 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 4.38 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 8.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-10-20 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 4.56 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 8.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 385.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 21.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 144.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 32.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 455.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 65.86 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 127.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 262.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-03-17 0.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-01-17 91.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-11-06 181.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-09-17 194.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-08-20 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-05-17 209.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-03-19 230.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 0.59 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 102.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 137.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 0.59 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 320.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-16 191.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-11 10.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-02 278.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2019-01-02 278.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-12-18 306.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-12-18 306.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-11-21 211.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-11-21 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-09-19 213.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-09-19 12.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 4.02 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 0.62 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 0.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 246.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-07-24 101.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 824.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 106.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 224.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 0.54 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 119.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-05-01 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-01-30 172.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2017-12-01 190.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-02-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2020-02-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 037588 2018-11-21 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม