DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 030867
    : ลุน ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  70 ปี
    บ้านเลขที่  76  บ้านหนองโก  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 76 40 09 01 01 2021-10-06 06:44:11
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62030972 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-12-30 15:52:21
3 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 630004203 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2020-10-01 14:13:29
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 10:30:26

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-06-22 216043 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-06-22 216043 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-06-22 216043 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นภาพร ธีระนันท์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-07-20 228602 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-07-20 228602 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นภาพร ธีระนันท์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-07-20 228602 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นภาพร ธีระนันท์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 268916 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 จงจิต เปรมปรี
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 แคทลียา ทัดลอง
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-12-11 390246 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 แคทลียา ทัดลอง
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-06-18 839720 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-06-18 839720 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 960777 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 960777 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 960777 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 960777 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 960777 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 960777 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 960777 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 จงจิต เปรมปรี
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-10-10 1003305 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-01-22 1194468 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-01-22 1194468 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-01-22 1194468 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-01-22 1194468 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-03 1332776 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-03 1332776 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-26 1289940 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-26 1289940 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-26 1289940 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-04-29 1341040 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-04-29 1341040 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-04-29 1341040 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 แคทลียา ทัดลอง
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-01-04 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 แคทลียา ทัดลอง
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 1801882 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 1801882 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 1801882 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 1801882 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 1983752 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 1983752 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 1983752 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 1983752 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2014-12-19 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2019-05-17 10670 10670 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 E114 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with neurological complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท 2016-08-23 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2015-09-23 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2002-02-07 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-11-15 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2014-12-19 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-07-07 11445 11445
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 I693 Sequelae of cerebral infarction ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-07-07 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-07-07 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-07-07 4.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-07-07 1.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-07-07 27.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-07-07 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-07-07 59.53 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-07-07 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-04-21 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-04-21 61.95 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-04-21 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-04-21 180.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-04-21 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-04-21 1.19 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-04-21 25.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 1.49 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 47.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-03-31 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 301.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 4.29 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 1.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 24.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 68.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2021-02-02 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-12-15 137.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-12-15 59.53 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-12-15 217.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-12-15 295.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-12-15 7.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-12-15 1.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-12-15 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-23 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-23 1.17 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-23 26.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-23 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-23 63.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-23 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-23 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-08 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-08 29.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-08 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-08 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-09-08 147.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-07-15 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-26 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-01-22 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 0.98 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 102.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 188.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 261.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 79.45 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-11-20 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-09-11 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-06-18 141.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-04-10 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-04-10 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-04-10 1.13 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-04-10 3.64 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-04-10 66.88 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-04-10 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-03-26 179.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-02-06 252.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2019-02-06 252.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-11-23 106.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-11-23 106.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 86.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 3.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 155.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 22.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 233.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 86.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 9.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 0.92 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-09-18 217.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-07-20 190.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-07-20 190.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-06-22 207.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-04-27 216.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-11-29 240.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-10-03 0.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-10-03 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-10-03 85.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-10-03 238.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-10-03 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-08-02 275.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-02-07 208.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2017-02-07 208.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2016-11-15 189.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2016-08-23 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2016-06-28 183.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2016-05-03 259.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2016-03-08 210.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2016-01-13 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-11-20 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-09-23 187.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-08-28 265.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-08-28 11.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-06-05 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-03-13 30.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-03-13 96.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-03-13 63.60 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-03-13 181.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2015-03-13 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-12-19 267.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-09-26 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-07-04 125.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-05-14 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-03-14 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-03-14 93.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-03-14 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-03-14 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2014-01-17 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000072942 2013-12-20 199.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2020-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 ดนัย กรมเหลี่ยม
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030867 2018-10-16 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม