DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 054497
    : บุญถิ่น ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  44 ปี
    บ้านเลขที่  119  บ้านศีรสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-08-26 17:21:08
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 119 40 09 01 02 2021-07-23 13:36:26
3 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 9450 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 88 40 07 01 00 2016-06-30 09:09:09

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-04-08 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-04-08 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-04-08 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-04-08 1B603ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 11-26) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-04-28 1B542การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลไม่สูบแล้ว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 1712169 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 1712169 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 1712169 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 1712169 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-05-11 2000234 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-05-11 2000234 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-07-30 2047920 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-07-30 2047920 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-07-30 2047920 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-10-21 2110024 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-10-21 2110024 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-10-21 2110024 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-10-29 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, subcortical เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ใต้เปลือกสมอง 2021-07-01 10670 10670 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 I629 Intracranial haemorrhage (nontraumatic)\, unspecified เลือดออกในกะโหลกศีรษะ (ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ) ไม่ระบุรายละเอียด 2020-09-21 10670 10670 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2020-12-03 10670 10670 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 I10 Essential (primary) hypertension 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 129/84 2021-10-21 110/60 2021-07-30 61 160 68

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 112.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 114.91 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 90.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 0.71 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 3.39 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 133.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 23.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2021-01-21 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 2020-09-21 19.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 2020-09-21 4.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 86.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 10.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
18 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 2020-09-21 8.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 2020-09-21 2.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
21 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 2020-09-21 0.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 0.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 16.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
25 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 2020-09-21 4.10 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
27 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63055442 2020-09-21 114.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 054497 2020-09-21 118.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -