DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  15007  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
    HN 4000
    : ตู้ ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  71 ปี
    บ้านเลขที่  14  บ้านชัยเจริญ  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-10-22 13:46:04
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 14 40 09 07 09 2019-09-26 14:27:47
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 58076636 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2019-08-27 13:51:18
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-09-30 14:22:34

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-08-24 244000 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-08-24 244000 1B150การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-08-24 244000 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-08-24 244000 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-25 880046 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จันทร์ทิพย์ พันธ์สำโรง
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-25 880046 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จันทร์ทิพย์ พันธ์สำโรง
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-25 880046 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จันทร์ทิพย์ พันธ์สำโรง
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 1607721 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 1607721 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 1607721 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-02 2070644 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-02 2070644 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จีรญาดา สีหาราช
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-02 2070644 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จีรญาดา สีหาราช
14 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2017-11-20 183981 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 นิภา มณีภักดี
15 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2017-11-20 183981 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 นิภา มณีภักดี
16 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
17 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
18 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
19 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
20 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
21 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
22 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
23 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
24 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
25 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
26 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 นิภา มณีภักดี
27 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
28 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 นิภา มณีภักดี
29 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-07 190824 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 นิภา มณีภักดี
30 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-06 204934 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
31 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-25 205564 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
32 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
33 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
34 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
35 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
36 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
37 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
38 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
39 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
40 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
41 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
42 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
43 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
44 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
45 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-03-27 205911 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
46 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-05-29 207629 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 วิไลลักษ์ รสจันทร์
47 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-01-09 216634 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 วิไลลักษ์ รสจันทร์
48 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
49 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
50 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
51 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
52 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 นิภา มณีภักดี
53 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
54 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
55 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
56 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
57 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 นิภา มณีภักดี
58 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 นิภา มณีภักดี
59 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
60 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 นิภา มณีภักดี
61 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-02-05 218539 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 นิภา มณีภักดี
62 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-07-01 223338 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
63 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-09-01 225005 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
64 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-09-15 225213 1B0061ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลบวก 15007 นิภา มณีภักดี
65 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-04 226650 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
66 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
67 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
68 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
69 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
70 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
71 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
72 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
73 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
74 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
75 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
76 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
77 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
78 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
79 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-11-06 226773 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
80 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2021-01-06 230352 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
81 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2021-07-05 237853 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นุจรี มณีภักดี
82 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2021-10-08 239137 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 C009 Lip malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ไม่ระบุตำแหน่ง 2015-11-02 11445 11445 03
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 C221 Intrahepatic bile duct carcinoma มะเร็งท่อน้ำดีในตับ 2015-11-02 11445 11445 03
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2010-10-13 11445 11445 03
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2003-01-02 11445 11445 03
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายจากขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงสมอง 2021-08-02 11445 11445
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2020-02-10 11445 11445 03
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 I693 Sequelae of cerebral infarction ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-09-02 11445 11445
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 M170 Primary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง 2014-09-18 1 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 I10 Essential (primary) hypertension 202110
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 K30 Dyspepsia 202111
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 R14 Flatulence and related conditions 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 139/76 2021-10-08 135/75 2021-07-05 6.50 2021-01-29 1 2021-01-06 75 172 98

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 4.19 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 83.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 24.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 13.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-09-14 13.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2021-01-29 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-19 25.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-19 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-19 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-19 0.95 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-19 3.80 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-19 80.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 4.30 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 142.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 25.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 445.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 87.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 109.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2021-01-06 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-05-15 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-05-15 3.92 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-05-15 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-05-15 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-05-15 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-13 13.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 381.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 116.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 0.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 4.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 110.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 21.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 88.48 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2020-02-06 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
43 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-01-03 0.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
44 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-01-03 6.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
45 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-01-03 96.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
46 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-01-03 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-11-21 96.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-11-21 667.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-25 119.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-25 330.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 4.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 4.20 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 3.95 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 8.19 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 1.73 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-07-04 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 2.16 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 0.85 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 23.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 3.78 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 89.53 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-06-10 13.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
67 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-05-31 6.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
68 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-05-31 86.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
69 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-05-31 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-05-02 666.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-05-02 113.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-05-02 0.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-05-02 85.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-05-02 80.89 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 14.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 3.70 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 8.62 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 1.93 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 21.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2019-02-03 4.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
83 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-11-15 93.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-08-24 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-08-24 117.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 24.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 0.12 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 23.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 86.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 137.60 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 73.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 0.91 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 97.20 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 0.08 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 7.90 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 20.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-07-20 4.05 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-05-31 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-05-31 303.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-05-31 133.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-05-31 0.84 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-05-31 23.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-05-31 121.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2018-05-31 90.60 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-12-14 113.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
108 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2017-11-20 104.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 114.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 29.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 256.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-09-21 86.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-08-13 13.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-03-14 86.12 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 004845 2017-03-14 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2016-12-29 104.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2016-12-29 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :14 
123 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2016-12-26 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
124 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2016-12-26 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2015-05-18 41.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2015-05-18 3.80 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2015-05-18 0.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2015-05-18 25.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2015-05-18 263.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2015-05-18 100.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2014-07-24 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2014-07-24 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2014-07-24 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2014-07-24 89.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2013-12-09 340.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2013-12-09 102.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2013-12-09 213.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2013-12-09 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2013-12-09 43.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2013-12-09 2.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2021-06-24 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 วิไลลักษ์ รสจันทร์
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-01-09 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 วิไลลักษ์ รสจันทร์
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2020-01-09 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 วิไลลักษ์ รสจันทร์
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-05-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 วิไลลักษ์ รสจันทร์
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2019-05-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 วิไลลักษ์ รสจันทร์
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-09-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 วิไลลักษ์ รสจันทร์
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-09-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 วิไลลักษ์ รสจันทร์
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-05-10 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 วิไลลักษ์ รสจันทร์
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2018-03-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 วิไลลักษ์ รสจันทร์
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2017-08-21 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 วิไลลักษ์ รสจันทร์
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2017-03-31 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 วิไลลักษ์ รสจันทร์
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2017-03-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 วิไลลักษ์ รสจันทร์
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2017-03-08 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 ดาราวรรณ เทพพระ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000009755 2016-09-29 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ : 1J08
15 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2016-05-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
16 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2016-03-17 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
17 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2013-11-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
18 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2013-11-20
19 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2013-11-20
20 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2013-11-20 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439
21 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2013-02-21
22 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2013-02-21 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439
23 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2012-01-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
24 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2011-12-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
25 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2011-08-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
26 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 4000 2010-02-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000