DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  15007  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
    HN 3188
    : เสถียร ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  44 ปี
    บ้านเลขที่  8  บ้านทุ่งใหญ่  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-09-16 15:43:49
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64001107 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-06-23 22:57:36
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 8 40 09 07 05 2019-09-11 08:44:28
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000058854 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2014-11-12 10:00:15

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2017-12-21 187598 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2017-12-21 187598 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-03-04 204812 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-03-04 204812 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-03-04 204812 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-03-04 204812 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-06-03 209259 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-06-03 209259 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-06-03 209259 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-06-03 209259 1B550การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-09-10 211757 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 นิภา มณีภักดี
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-09-10 211757 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 15007 นิภา มณีภักดี
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-09-10 211757 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 15007 นิภา มณีภักดี
14 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-09-10 211757 1B560การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 15007 นิภา มณีภักดี
15 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-12-24 216062 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 15007 นิภา มณีภักดี
16 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-12-24 216062 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 15007 นิภา มณีภักดี
17 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-12-24 216062 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 15007 นิภา มณีภักดี
18 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-12-24 216062 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 นิภา มณีภักดี
19 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2021-06-14 236141 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 นุจรี มณีภักดี
20 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2021-06-14 236141 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 นุจรี มณีภักดี

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2019-02-08 11445 11445 03
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, subcortical เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ใต้เปลือกสมอง 2021-01-28 10670 10670 03
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 I691 Sequelae of intracerebral haemorrhage ผลที่ตามมาของเลือดออกในสมอง 2021-09-16 11445 11445
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2021-07-09 11445 11445
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2021-03-10 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-07-09 3.42 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-07-09 49.74 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-07-09 27.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-07-09 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-07-09 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-07-09 1.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 173.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 88.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 1.54 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 3.37 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 98.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 0.16 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 8.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 2.20 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 54.45 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 117.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 0.29 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 28.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 3.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 27.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-18 6.90 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 10.00 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 1.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 2.20 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 12.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 29.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 49.37 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 3.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 26.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-13 3.78 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
38 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64001107 2021-01-07 21.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 3.12 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 1.82 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
41 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64001107 2021-01-07 1.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 12.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
45 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64001107 2021-01-07 2.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 44.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
47 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64001107 2021-01-07 49.73 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64001107 2021-01-07 3.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 027714 2021-01-07 22.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
52 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64001107 2021-01-07 20.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
53 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2019-12-24 79.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
54 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2018-12-11 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
55 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2017-12-21 78.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
56 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2016-12-30 81.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3188 2016-12-30 81.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -